П26 Утвърждаване на Областна транспортна схема разписания на междуобщински транспортни линии в областта

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл.11, ал.4 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията…

Details

П41 Разрешаване изработването на план-извадка от подробен устройствен план

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за процедурата: Правно основание: Чл. 133, ал. 1, 4 и 9 във връзка с чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Звено за административно обслужване: Адрес за…

Details

П23 Приемане от областния експертен съвет по устройство на територията на проекти за устройствени планове, за които областният управител не е одобряващ орган

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за процедурата: Правно основание: Чл. 127, ал. 2 и 5, и чл. 128, ал. 6 и 9 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Звено за административно обслужване: Адрес за кореспонденция:…

Details

П21 Одобряване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за процедурата: Правно основание: Чл. 142, ал. 2 във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Звено за административно обслужване: Адрес за кореспонденция:…

Details

П20 Одобряване на проект за подробен устройствен план за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за процедурата: Правно основание: Чл. 129, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Звено за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2,…

Details

П39 Обезщетяване на собственици на отчуждени имоти частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обекти, намиращи се на територията на област Велико Търново

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg заявление-хемус ЮЛ – РМС 211 заявление-хемус-ФЛ – РМС 211     заявление ново П39 ЮЛ РМС 794-2021 Автомагистрала Хемус заявление новоП39 ФЛ РМС 794-2021 Автомагистрала Хемус Заявление П39 РМС 814-2013 г. – В. Търново – Гурково Заявление П39 РМС 285-2009 г. – В. Търново -…

Details

П38 Учредяване право на надстрояване или пристрояване /допълнително право на строеж/ върху съществуваща сграда, изградена върху държавна земя чрез търг

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 59 във връзка с чл. 58, ал. 2 и 3; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 43, чл. 60. Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване:…

Details

П37 Учредяване право на строеж върху имот – частна държавна собственост чрез търг

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 58, ал. 2. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – чл. 43, чл. 60. Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на…

Details

П19 Продажба на имоти чрез търг

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 44, ал. 2; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – 42, ал. 1 и чл. 43. Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и…

Details

П18 Настаняване под наем в държавни ведомствени жилища, ателиета и гаражи

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 22; Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост – от чл. 21 до чл.31, включително Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на…

Details