„С намаляването на поливните площи в страната някои от напоителните канали остават сухи през летния сезон. Това се отразява негативно върху водоснабдяването на селища, които ползват местни водоизточници, подхранвани от филтрацията на течащата в тази канали условно чиста вода. Свидетели сме на множество граждански протести, провокирани от несгодите, които потребители на питейна вода са принудени да носят поради ниските нива на подпочвените води и неколкократно намалелите водни дебити“.

Това алармира в писмо до министъра на земеделието Иван Иванов областният управител Людмила Илиева в качеството си на председател на Асоциацията по ВиК във Велико Търново. Писмото е с копие до вицепремиерите Асен Василев и Гроздан Караджов, които са съответно министри на финансите и на регионалното развитие и благоустройството, както и до изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД инж. Николай Чалъков.

За справяне с този проблем и до намирането на други решения областният управител Людмила Илиева предлага през сухия период на годината /обичайно месеците юли, август и септември/, напоителните канали, които подхранват местните водоизточници, да се поддържат пълни с вода дори да няма заявки за извършване на поливна дейност. Така ще се повиши нивото на водата в дворовете на хората и ще се отстрани основната причина за безводието във Великотърновското село Русаля, както и в други населени места на региона.

Би могло да се предвиди разходите за това да се поемат от държавния бюджет, тъй като едва ли биха били по силите на ВиК операторите, се казва в писмото.

„Считам, че реализирането на това действие ще се отрази благоприятно върху осъществяваната от „Напоителни системи“ ЕАД дейност по поддръжка на напоителните съоръжения“, посочва още областният управител.

Освен това в отделно писмо до министъра на регионалното развитие Людмила Илиева предлага пакет от мерки за подобряване работата на асоциациите по ВиК и качеството на предоставяните ВиК услуги. Сред тях са:

  1. Да се обособи отделно звено към дирекция ВиК в МРРБ, съставено от ВиК експерт, юрист и финансист с цел осъществяване на комплексно методическо съдействие на служителите в асоциациите по ВиК.
  2. Да се актуализира механизма за налагане на неустойки /санкции/ при неизпълнение на задълженията по Договора за стопанисване и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между Асоциациите и ВиК операторите. В момента тези неустойки са пренебрежимо малки и следва да са за сметка на виновната страна. В момента същите се предявяват от учредената в полза на А ВиК Банкова гаранция, но банковите такси при тази услуга са за сметка на А ВиК и са прекалено високи.
  3. Финансирането на отделните асоциации трябва да е съобразено с мащаба на обособената територия. Вноската на държавата в бюджетите на Асоциацията е една и съща за всички, без да се взема под внимание големината на територията, броят на членовете на Асоциацията, както и заетостта на служителите.
  4. Да се уреди какво следва да предприеме А ВиК ако ВиК операторът не изпълнява в пълен размер одобрената инвестиционна програма за календарната година.
  5. Да се предвиди промяна в срока за одобряване на подробната инвестиционна програма на ВиК оператора.
  6. Да се дадат указание на общините /общинските съвети/ при вземане на решение за съгласуване на Бизнес плана на ВиК операторите, да се придържат към разпоредбите на чл. 198 м. ал. 2 от Закона за водите.