Система за финансово управление и контрол

Изграждането на система за финансово управление и контрол гарантира спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при изпълнение на всички дейности на организацията. Финансовото управление и контрол в публичния сектор е цялостен процес, интегриран в дейността на организациите, осъществяван от ръководството и служителите им. Той се осъществява чрез системи за финансово управление и контрол, включващи политики и процедури, въведени от ръководството, с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати чрез:

  • Съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори
  • Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация
  • Икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите
  • Опазване на активите и информацията