Документи по контрол на дейността/одити

Като второстепенен разпоредител с бюджет към Министерски съвет, дейността на областна администрация се одитира от Сметна палата. /чл. 5, ал. 1, т. 1 от Закона за сметната палата/

Контрол върху организацията и ефективността на административната дейност на областна администрация се осъществява от Инспектората към Министерски съвет /чл. 62, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация/

В областна администрация се извършват и други специфични одити по Закона за данък добавена стойност, Закона корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекса за социалното осигуряване, Кодекса на труда, както и произтичащи от внедрената в областна администрация Интегрирана система за управление по стандартите ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001

Име на документ за изтегляне:

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне:

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне:

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне:

Дата на публикуване:

Име на документ за изтегляне:

Дата на публикуване: