1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1…

Details

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Заяви по електронен път: Със заявление по електронна поща; Чрез Системата за сигурно електронно връчване; Единен портал за достъп до електронни административни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg 1972 Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 77; чл. 82а Граждански процесуален кодекс – чл.587, ал. 1 Орган по предоставяне:…

Details

1970 Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцелните планове на стопанските дворове

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1…

Details

1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост

Заяви по електронен път: Единен портал за достъп до електронни административни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg 1963 Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 77 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване:   Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл.…

Details

1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата, от който е отпаднала

Заяви по електронен път: Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg 1960-Заявление   Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 80, ал. 1; чл. 80, ал. 2 Орган по предоставяне: Областен управител Звено за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване,…

Details

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

Заяви по електронен път: Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявлвние_2133_2134_УП Информация за услугата: Правно основание: Закон за администрацията – § 1, т. 2, буква “в“ Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7, т. 1 Наредба за пенсиите и осигурителния…

Details

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

Заяви по електронен път: Единен портал за достъп до електронни административни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявлвние_2133_2134_УП Информация за услугата: Правно основание: Закон за администрацията – § 1, т. 2, буква “в“ Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7, т. 1 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал.…

Details

П 42 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за администрацията – § 1, т. 2, буква “в“ Кодекс за социално осигуряване – чл. 5, ал. 7, т. 1 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж – чл. 40, ал. 1 и ал. 3 Кодекс на труда -…

Details

Документ от нормативна уредба ВиК

Закон за водите Изтеглете: ТУК ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация Изтеглете: ТУК Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги Изтеглете: ТУК

Details