1961 Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща; Чрез Системата за електронен обмен на съобщения; Чрез Системата за сигурно електронно връчване; Чрез Единен портал за достъп до електронни административни услуги; Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 124а, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по…

Details

2972 Издаване на удостоверение APOSTILLE на документи, които са издадени от кметовете и общинските администрации

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление 2972 Информация за услугата: Правно основание: Закон за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове – член единствен Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове – чл. 3, ал. 1 Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно…

Details

2529 Позволително за ползване на лечебните растения

Заяви по електронен път: Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща; Чрез Системата за сигурно електронно връчване; Единен портал за достъп до електронни административни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление 2529 Информация за услугата: Правно основание: Закон за лечебните растения – чл. 22, т. 3 Орган по предоставяне: Областен управител Център за…

Details

2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху съставени актове за държавна собственост

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 71, ал. 3, чл. 72, ал. 3,…

Details

1985 Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление   Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал.…

Details

1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост

Заяви по електронен път: Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща; Чрез Системата за електронен обмен на съобщения; Чрез Системата за сигурно електронно връчване; Единен портал за достъп до електронни административни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg 1983 Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 72, ал. 2…

Details

1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността

Заяви по електронен път: Със заявление по електронна поща; Чрез Системата за електронен обмен на съобщения; Чрез Системата за сигурно електронно връчване; Единен портал за достъп до електронни административни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg 1979 Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 77; чл. 82а Орган по предоставяне:…

Details

1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив „Държавна собственост“

Заяви по електронен път: Със заявление, подписано с КЕП, по електронна поща; Чрез Системата за електронен обмен на съобщения; Чрез Системата за сигурно електронно връчване; Единен портал за достъп до електронни административни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg 1978 Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 70, ал. 1,…

Details

1973 Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 68, ал. 1, чл. 70, ал. 1…

Details

1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги

Заяви по електронен път: Със заявление по електронна поща; Чрез Системата за сигурно електронно връчване; Единен портал за достъп до електронни административни услуги Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg 1972 Заявление Информация за услугата: Правно основание: Закон за държавната собственост – чл. 77; чл. 82а Граждански процесуален кодекс – чл.587, ал. 1 Орган по предоставяне:…

Details