Данни за Община Елена

Географска характеристика

Местоположение

Община Елена е разположена в Северния централен район на Република България и заема най-южните части на Великотърновска област, високите части на Предбалкана и Балкана.

Релеф

Релефът е разнообразен – от хълмисто-равнинен в северните части до ясно изразен планински в южните, характеризиращ се със стръмни склонове и дълбоко врязани речни долини. Преобладаващите терени са с надморска височина 300 – 600 м и наклони 20 – 30.

Климат

Умерено-континентален с характерни за планинските райони климатични явления.

Води

Богата на водни ресурси. Изворите, разположени в планинската част, дават началото на по-големите реки: Веселина, Костелска, Еленска, Мийковска и Бебровска, които са притоци на река Златаришка. Водните течения имат посока юг-север. Речните русла са с големи наклони, вдълбани от ерозионни процеси. Реките са с дъждовно-снежно подхранване. Дебитът им е непостоянен, като пълноводието е през пролетния сезон. Освен тези реки, територията на общината е прорязана от множество малки и големи долове с непостоянни водни течения. На река Веселина е изграден язовир „Йовковци“, разположен почти изцяло на територията на общината, от който се водоснабдяват градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Златарица, Елена, Габрово и Дряново. Освен този язовир има изградени още осем микроязовира.

Почви

Почвите са предимно светлосиви и кафяви горски, а по поречията на реките в тесни ивици – алувиално-ливадни. Основни почвообразуващи скали са: пясъчници, мергелни шисти, варовици, конгломерати и др. Хумусният хоризонт е тънък (10-15 см).

Растителност, животински свят и горско стопанство

Еленска община е богата на горска растителност. Най-разпространени от широколистните дървесни видове са: дъб, габър, явор, липа, бук и др. Като техни спътници се срещат бряст, клен, ясен, череша, круша, киселица и др.; от храстите най-често се срещат: глог, шипка, леска, дрян и др.; а от иглолистните видове – чер и бял бор. Дивечовото разнообразие е голямо. От едрия дивеч са разпространени сърната и благородният елен, дивата свиня. Представители на дребния дивеч са зайци, яребици, пъдпъдъци и др. Във високите планински части на общината се срещат ястреби, соколи и множество дребни птички. В реките се срещат мряна и кефал, пъстърва. В язовир „Йовковци“ – шаран, толстолоб, бяла риба и др. Горски фонд – 356 799 дка.

Инфраструктура

Транспорт

В общината има сравнително добре изградена пътна мрежа (0.659 км/кв.м.). Категорията на пътищата е ниска. Липсват автомагистрали и пътища от І клас. 81 км е общата дължина на пътищата от II и III клас, а над 360 км – местни пътища. Общинският център отстои на 41 км. от областния център гр. Велико Търново; на 79 км. от гр. Сливен; на 260 км. от гр. София; на 240 км. от гр. Варна.

Водоснабдяване

Общината разчита изцяло на собствени водоизточници, което се обуславя от наличието на много на брой извори, голяма част от които каптирани. Градът се захранва от няколко основни водоизточника: „Буков дол“, „Бадевци и язовир „Йовковци“.

Социална среда

На територията на община Елена има общо 420 архитектурно-строителни паметници на културата. За гр. Елена те са 263, седем от които с национално значение (Часовникова кула, Църква „Св. Никола“ /със стенописите/, Църква „Успение Богородично“, Къща „Ил. Макариополски“, къщата, наречена „Даскалоливница“, Поп Николова къща и Петте Разсуканови къщи).

Икономика

Селско стопанство
Селскостопанският фонд в общината е 287 539 дка, в това число около 193 000 дка обработваема земя. Голяма част от населението в селата развива животновъдство главно в лични стопанства. Добре развито е и пчеларството. Развива се и култивираното отглеждане на етерично-маслени култури, арония, билки и гъби.
Туризъм
Красивата природа, кристално чистите води, природните и антропогенни дадености на Еленския регион са предпоставка за развитие на туризма във всичките му алтернативни форми. Туристическата база в общината се разширява непрекъснато. Туристически маршрути:
– с. Мийковци – х. Чумерна – вр. Чумерна;
– х. Чумерна – х. Горски дом – х. Буковец;
– гр. Елена – с. Вълчевци – яз. Йовковци – Капиновски манастир;
– гр. Елена – Марков камък – Раев камък;
– гр. Елена – Долни Чукани – Горни Чукани – Климатично училище – Търкашени – Дърлевци – Братованов град – ханче „Боаза“;
– с. Дрента – местността „Бутора“ – Караиваново хорище – х. Буковец – х. Ловен дом – х. Горски дом – х. Чумерна /маршрутът се включва в Европейски маршрут Е-3 от вр. Ком до нос Емине/;
– гр. Елена – с. Костел – м. Средна река – резерват „Бяла крава“;
– с. Мийковци – вр. Голяма турла – с. Костел;
– гр. Елена – с. Новачкини – вр. Острец;
– гр. Елена – водопад Христовци – с. Руховци;