Данни за Община Златарица

Географска характеристика

Местоположение
Община Златарица се намира в Източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Лясковец, Стражица и Антоново (Търговишка област)
Релеф
Попада върху първите гънки на Предбалкана. Северната част на общината има равнинен характер. По-голяма част от територията й е с хълмист релеф, образуван от редица ниски и средно високи ридове, успоредни на главната Старопланинска верига.
Климат
Община Златарица попада върху част от северобългарската и предбалканска котловина, подобласт на Умерено-континенталната климатична област
Води
Общината е богата на повърхностни води. През територията й минават 4 реки – река Златаришка /Бързица/ идва от съседната община Елена, минава през Златарица и малко след нея се влива в р. Веселина. Река Веселина, известна като Капинска, води началото си от централното Старопланинско било. Река Бебровска минава през землището на селата Разсоха, Дединци, Росно и се влива в р. Веселина. Стара река тече периферно през землищата на селата Чешма и Сливовица. Освен реките, на територията на общината има 7 микроязовира, които обогатяват още повече водните запаси.
Почви
Над ¾ от територията е заета от сиви горски почви. По поречието на реките Златаришка и Стара река са изявени алувиално – ливадните почвени видове.
Растителност, животински свят и горско стопанство
Растителността попада в дъбовата зона на предпланинския лесорастителен район. Най-голямо разпространение от дървесните видове имат дъбовете – цер, зимен дъб, благун. Освен тях в по-голямо или по-малко количество се срещат габър, явор, липа и др. Обликът на ландшафта, характерен за предбалкана и дървесните видове, определят дивечовото стопанство – наличие на диви свине, сърни и елени, фазани и други пернати видове.

Инфраструктура

Транспорт
През община Златарица преминава удобна 77-километрова пътна мрежа с асфалтово покритие, свързваща ни със съседните общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Елена. Комуникативните връзки между населените места са изградени чрез съществуващите трети и четвърти клас пътна мрежа и други междуселски пътища. През Златарица преминава ж.п. линия, свързваща Горна Оряховица, Лясковец и Елена, но в условията на икономическа стагнация същата не функционира.

Икономика

Селско стопанствоГеографското разположение на общината обхваща предимно планински и предпланински терени. Това обуславя разпокъсаността, маломерността и отдалечеността на голяма част от земеделските земи. Преобладават малките лични стопанства. По силно е развит подотрасъл животновъдство, в който е застъпено предимно отглеждане на едър и дребен рогат добитък и в по-малка степен – свиневъдство и птицевъдство.

Очакванията и надеждите в селското стопанство са свързани с екологично чисто производство, производство на растителна и животинска продукция в частни стопанства от малък и среден тип; събирането на гъби, диворастящи плодове, билки и отглеждането на малини и ягоди. Едни от основните направления в общинската стратегия са развитие на екоземеделието, отглеждане на етеричномаслени култури и култивирани билки. В община Златарица има налична материална база, общинска земя, сграден фонд и човешки ресурси; съществуват инициативи за създаване на нови малки и средни предприятия за изграждане на масиви с трайни насаждения – сливи, лозя, касис, малини и други. Има инициативи за създаване на малки предприятия за изкупуване, съхранение и преработка на селскостопанската продукция.

ТуризъмНепосредствената близост на региона до Стара планина, планинският въздух, природните дадености правят общината привлекателно място за туризъм. Въпреки уникалните дадености развитието на туризма не е на ниво, нито в количествено, нито в качествено отношение. Независимо от потенциалните възможности туристическата дейност на територията няма значителен принос в икономическото и социално развитие на общината. Основните проблеми са труден транспортен достъп през зимния период до значимите туристически обекти; не са разработени и рекламирани възможностите на летния туристически сезон; инфраструктурни проблеми.

Социална среда

В началото на всяка година с решение на Общински съвет гр. Златарица се приема Календарен план за културните мероприятия в общината. В него е засегнато честването не само на националните празници, а и на традиционни местни празници, като Васильовица /Банго Васил/, храмовия празник – 9 май, утвърден от 1997 г. като празник на града, събора на гр. Златарица – 24 май, връчването на наградите за литературна критика „Иван Мешеков и Иван Радославов“, регионални прегледи на художествената самодейност при клубовете на пенсионера, честване годишнини на видни златарчани и др. Във всички празници неизменно взема участие и прочутият златаришки духов оркестър „Балканска китка“. В град Златарица има изградени исторически музеи с местно значение – един от които е бившето модерно за времето си класно училище, построено през 1860 г.; църква – храм „Св. Николай“, обявена за паметник на културата, уникална със своите стенописи, икони и архитектурен стил. В землището на с. Горско Ново село през 2002 г. е открита средновековна църква (ХІІІ – ХІV век). В населените места Златарица, Горско Ново село, Родина и Сливовица функционират читалища.