Данни за Община Сухиндол

Географска характеристика

Местоположение
В централна северна България; граничи с общините Павликени, Левски, Летница и Севлиево
Релеф
Предбалкански физикогеографски район. Средна надморска височина 300 м. Най-висока точка в Дунавската равнина „Сухиндолски връх“ – 482 м.
Климат
Умерен с изразен континентален характер
Води
Главна водна артерия е река „Росица“. В горното и течение е изграден язовир „Ал.Стамболийски“ с обем 220-250- млн. куб. метра и водна площ около 10 000 дка.
Почви
Кафяви и сиви горски почви, излужени черноземни, рендзини; алувиални и делувиални ливадни почви
Растителност, животински свят и горско стопанство
Овощни дървета – ябълки, праскови, сливи, череши и орехи Горските насаждения се представят предимно от – габър, бряст, дъб, липа, явор, ясен, и др.

Инфраструктура

Транспорт
Обща дължина на уличната мрежа възлиза на 85 км. Разстоянието от общинския център до съставните села е в диапазона от 4 км. до 16 км.

Икономика

Структуро-определящи отрасли

Основното е „Ловико-Сухиндол“ холдинг и „РИТИ“ АД. Първото е за преработка на грозде и производство на алкохолни и безалкохолни напитки и производство на растениевъдна и животновъдна продукция, а второто предприятие производство на рабицова мрежа и телени изделия

 

Селско стопанство

Развито растениевъдство в това число лозарство; животновъдство

 

Социална среда

Социални дейности
Детска градина, детска ясла и дом за възрастни с деменция с. Горско Косово
Домашен социален патронаж
Здравеопазване
3 бр. лични лекари и 2 бр. стоматолози
Образование
СОУ „Св.Св.Климент Охридски“
Култура
Празник „Трифон Зарезан“ – 14 февруари;
Местен панаир – 01 ноември и 2 август „Илинден“