Данни за Община Стражица

Географска характеристика

Местоположение

Община Стражица е разположена в североизточната част на област Велико Търново. Заема части от Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина.

Релеф
Характерен облик на разнообразния релеф придават множество възвишения в посока изток-запад. Надморската височина варира от 40 до 480 м.
Климат
Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се най-общо с горещо лято със засушавания, прохладна и рано настъпваща пролет. Зимният период е с минимални валежи и незадържаща се дълго снежна покривка – средна продължителност  48 дни. Характерни са есенни и пролетни мразове.
Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури.
Води
Водните течения и водните площи, с площ 7 499 дка, заемат 1,43% от общата територия на общината.
Водните ресурси представляват поречия на реките Стара река, Лефеджа, Голяма река, Казълдере и Шипа, както и 30 микроязовира, най-големият от които Казълдере е с обем 8 млн куб. м. Общината ги отдава на концесия.
Почви
Почвите са представени основно от различните видове черноземи, алувиално-ливадните, алувиално-делувиалните, тъмно-сиви, сиви и светло-сиви горски почви.
Растителност, животински свят и горско стопанство
Горите на територията на общината се охраняват и стопанисват от Държавно лесничейство гр. Горна Оряховица и община Стражица

Инфраструктура

Транспорт

Община Стражица има относително висока степен на изграденост на елементите на техническата инфраструктура. Всички селища са водоснабдени, електрифицирани, гъстотата на пътната мрежа е значително по-висока от средната за страната. Град Стражица е изцяло канализиран. През територията на общината преминават много важни пътни комуникации с регионално и национално значение.

С национално значение са пътищата от националната сухопътна мрежа:
Велико Търново – Кесарево – Омуртаг /за Варна/;
Горна Оряховица – Камен – Попово;
Стражица – Лозен – Полски Тръмбеш;
Стражица – Ново Градище – Омуртаг.

С национално значение е и ЖП линията София – Горна Оряховица – Варна, която преминава през три населени места: спирка с. Кесарево, гара Стражица и спирка с. Асеново. Тази отсечка е изградена през 1887–1890 година, а открита за експлоатация през 1900 година.

Междуселищните връзки в общината се осъществяват чрез автомобилния транспорт. Изградени 546 км улици и пътища от II-ри до IV-ти клас. През 10 от всичките 22 населени места минават пътища ІІІ-ти клас, през 14 – ІV-ти клас.

Енергийна промишленост
Всички селища са електрифицирани, а в централните райони на повечето мрежата ниско напрежение е подземна. В гр. Стражица ел. мрежата се изгражда изцяло по този начин. През 2008 г. се планира началото на газификацията на град Стражица.

Икономика

Структуро-определящи отрасли
Индустрията на общината е базирана на дейността на 25-30 активни фирми, занимаващи се с преработка в различни подотрасли. Успешно работят “Зорница–Кесарево” АД с. Кесарево и “Пименс” ООД гр. Стражица за преработка на птиче месо, “Велпа-Нореком” АД гр. Стражица –  произвежда велпапе и опаковки, “Корадо-България” АД гр. Стражица – произвежда радиатори и отоплителни уреди, ТПК ”Електра” – произвежда ел. нагреватели и ел. домакински уреди, “Метални конструкции” АД – изработва метални конструкции, приложими в областта на енергетиката;  В последните години са създадени нови малки частни предприятия – “ВАРОША–2005” ЕООД, “ТОТАЛ ВИНИ” ЕООД, “БУМЕКС” АД – мелници, мандри, хлебопекарни, сладкарски цехове и други. Мелницата “АГИС“ ООД произвежда брашно, което се предлага в разфасовки по желание на клиента. Предстои изграждане на разтоварище и силози за съхранение на пшеница. Мелницата е с оборудване от най-нов тип. Фирма ЕТ “Стефан Стефанов – 92” произвежда слънчеви инсталации за топла вода, метални изделия по поръчка, котлета за локално парно отопление, газови бутилки за автомобилни уредби, лири за баня и топлообменници. Извършва и електростатично прахово боядисване.
Селско стопанство
Селскостопанското производство се осъществява от над 30 кооперации, сдружения и частни земеделски стопани. Стопанисват около 185 хил.дка, от които обработват 127 хил.дка, 1655 дка лозя, 4061 дка мери и пасища и 1202 дка овощни градини. Правят се опити за отглеждане на етерично-маслени култури – лавандула, мента, лайка и други, с приложение във фармацевтичното и  козметичното производство. Пчеларството е традиционен поминък в общината, съществуват около 30 пчелина. Произвежда се висококачествен мед.
ТуризъмСъществуващата база за туризъм е ограничена. Държавна собственост е базата за ученически отдих и туризъм в местността “Тасладжа” с капацитет 150 легла. Фирма “Велпа-Нореком” ЕАД има изградена база за отдих между Стражица и с.Мирово, с малък капацитет, но сред красива местност, с кухня и микроязовир. В град Стражица има малък частен хотел с капацитет 20 легла и заведение за хранене. В центъра на града е започнато изграждането на хотел-ресторант, собственост на общината.

Хълмистият характер на територията на общината, наличието на гори, трите реки – Стара река, Голяма река и Лефеджа, потоци и красиви местности и микроязовирите са предпоставка за развитие на пешеходен, риболовен и ловен туризъм.

Социална среда

Социални дейности
В общината функционират 14 целодневни детски градини, Дом за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи и Дом за отглеждане на деца с умерена умствена изостаналост.
Здравеопазване

Според утвърдената за общината здравна карта, от 2003 година доболничната помощ ще се осъществява от 14 индивидуални лекарски практики за първична медицинска помощ, позиционирани в 9 селища: 4 в гр. Стражица /вкл. с. Бряговица /, 2 в с. Камен /вкл. с. Нова Върбовка и с. Николаево/ и по 1 в Кесарево /вкл. с.Теменуга, с.Водно, с. Железарци/, Сушица, Владислав /вкл. с. Балканци и с. Благоево/, Царски извор /вкл. с. Горски Сеновец/, Ново Градище /вкл. с. Кавлак, с. Любенци, с. Мирово/, Асеново и Лозен и .Виноград и едно заведение за специализирана помощ – “Медицински център І – Стражица” ЕООД с 6 кабинета: по кардиология, неврология, гинекология, хирургия, рентгенология, пулмология и лаборатория.

Стоматологичните практики са 12, позиционирани в 5 селища: 6 в гр.Стражица, 3 в с.Камен и по 1 в селата Сушица, Кесарево и Царски извор.

Образование
Общината има добре изградена училищна мрежа от 9 общообразователни и две професионално-технически училища. Обучението в професионалните гимназии се извършва по специалности за селското стопанство, транспорта и шивашкото производство. В СОУ ”Ангел Каралийчев” е разкрита профилирана паралелка “Информационни технологии” от 9-ти клас.
Култура

Четиринадесет читалища съхраняват и развиват културните традиции на района.

Църквите в Сушица, Кесарево, Стражица и Асеново са обявени за архитектурни паметници на културата, но са разрушени или силно повредени от земетресението. Общината търси дарители за възстановяването им.

Общината разполага с Картинна галерия в гр. Стражица със 7 изложбени зали. Сградата обаче не е конструктивно укрепена и възстановявана след земетресението през месец декември 1986 година. Галерията разполага с богат фонд – 546 живописни творби, 93 скулптури, 240 графики, 28 творби от приложния раздел. Сред особено ценените експонати са творбите на Илия Петров, Никола Манов, Владимир Димитров – Майстора, Димитър Казаков, Йоан Левиев, Михалис Гарудис, Васил Стоилов, Енчо Пиронков, Катя Гецова. От 1974 до 1985 година се е провеждал Международен пленер по живопис. Изготвеният проект за възстановяването на Картинната галерия предвижда освен експозиционна площ, да се преустроят част от помещенията в Кафе-театър и Дом на приказката. Търсят се партньори и донори за финансиране на проекта.

На 24 май 2003 година общината откри Изложбена зала, в която са представени творби от фонда на галерията. В две от помещенията е подредена  музейна сбирка “Духовния живот на Стражица през вековете”.

През месец май в град Стражица се провеждат Каралийчеви дни с разнообразни прояви. В село Сушица на 6-ти март се организират тържества, посветени на Димитър Атанасов – Матроса. Атрактивни и автентични са Илинденските седянки в края на месец юли в Благоево, Владислав и Балканци. Групата за автентичен фолклор от с. Виноград е носител на многобройни награди от съборите в Копривщица. С оригинални изяви се представят самодейните театрални състави към читалищата в Кесарево, Сушица и Стражица.