Данни за Община Горна Оряховица

Данни за община Горна Оряховица

Географска характеристика

Община Горна Оряховица е разположена в Централна Северна България, в подножието на Арбанашката планина, по поречието на река Янтра. На изток общината граничи с Община Стражица, на запад с Община Велико Търново, на север с община Полски Тръмбеш, на юг с общините Лясковец и Велико Търново.

Община Горна Оряховица е една от съставните общини на област Велико Търново и Северен централен район.

Община Горна Оряховица е с важно геостратегическо значение. На територията й се пресичат две от основните национални пътни артерии с важно значение за Европейската пътна мрежа, а именно път Е-85, като част от Транс-европейски коридор №9 (Хелзинки -Санкт Петербург – Киев – Букурещ – Русе – Велико Търново – Габрово – Димитровград с отклонения към Гърция и Турция) и първокласен път София-Варна І-4 (Е-772). Очаква се трасето на АМ „Хемус” да премине през територията на общината, северно от с. Поликраище.

Инфраструктура

Община Горна Оряховица е с добре развит сухопътен, железопътен и въздушен транспорт.

В Горна Оряховица е разположен третия по големина ЖП възел за пътнически превози в страната. Гара Горна Оряховица – Пътническа и Гара Горна Оряховица – Разпределителна са изградени, като самостоятелни центрове за пътникопоток и товарооборот в областта на железопътния транспорт.

Летище Горна Оряховица е петото международно летище в страната. Летището е отдадено на концесия.

На територията на община Горна Оряховица са разположени 71,53 км. републиканска, 54,5 км. общинска и 386,7 км. улична пътна мрежа.

Основен източник на електроенергия за общината е националната електроенергийна система, посредством ел. подстанция „Горна Оряховица” – 220/110/20 kV. Енергийното потребление на територията на Общината е с доставчик на електроенергия „Енерго-про Мрежи” АД.

През територията на община Горна Оряховица преминава Северният клон на националната газопроводна система.

Достъп до Интернет е осигурен в гр. Горна Оряховица и населените места на общината.

Всички населени места на територията на Община Горна Оряховица са централно водоснабдени с изградени водопроводни мрежи. Дейностите по добиване и доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчните води на територията на Община Горна Оряховица се извършва от дружество “В и К – Йовковци” ЕООД гр. Велико Търново, район Горна Оряховица.

Икономика

Икономиката в Община Горна Оряховица се определя от следните отрасли:

 • Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Търговия и ремонт
 • Машиностроене
 • Строителство
 • Транспорт, складиране и съобщения
 • Селско, ловно и горско стопанство

Социална среда

На територията на община Горна Оряховица функционират:

 • Дневен център за деца с увреждания – Горна Оряховица
 • Център за обществена подкрепа – Горна Оряховица
 • Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания – Горна Оряховица
 • Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – Горна Оряховица
 • Защитено жилище за лица с умствена изостаналост – Горна Оряховица
 • Приют – Горна Оряховица
 • Домашен социален патронаж – Горна Оряховица
 • Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Драганово
 • Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – с. Горски горен Тръмбеш
 • Клубове на пенсионера и инвалида