Данни за Община Павликени

Географска характеристика

Местоположение

Община Павликени е от трети функционален тип. Разположена е в Северния централен район на страната. Заема западната централна част на Великотърновска област и граничи с общините Велико Търново, Свищов, Полски Тръмбеш, Севлиево, Сухиндол и Левски. Град Павликени е важен железопътен център по жп линията София- Варна. През града минават няколко важни пътища, които го свързват с градовете Велико Търново, Севлиево, Плевен, Свищов, Полски Тръмбеш и Русе.

Релеф

Общината обхваща територии от средната част на Дунавската хълмиста равнина и малка част от Предбалкана. Преобладаващ елемент в ландшафта на района е слабо хълмистия терен, изграден от слабо нагънати мезозойски пластове.

По отношение на релефа се отделят сравнително ясно две части на територията – долинно-равнинна (долината на р. Росица – прилежаща част от Дунавската равнина) и платовидно-хълмиста.

Надморската височина на територията варира между 80 и 450 метра. Средната надморска височина е 117,00 м. Специфично разнообразие в релефа внасят базалтовите могили Косматица (370 м) и Чатала (410 м). Особено привлекателна е каньоновидната долина на р. Негованка в землището на с. Михалци.

Климат

Общината попада в област с умереноконтинентален климат. Най-характерните белези са горещо лято, студена зима, голяма годишна амплитуда, близка до най-голямата за страната. Продължителността на слънчевото греене е около 2140 часа и рязко намалява в долината на р. Негованка, между селата Емен и Мусина, т.е. в каньона на р. Негованка

Безмразовият период е около 200 дни, а средната скорост на преобладаващите северозападни и западни ветрове е около 2 метра в секунда.

От 10 до 15 процента от годишните валежи са от сняг, с често образуване на снежна покривка. Има типичен континентален характер с ясно изразено влияние на студените северни и северозападни въздушни маси. Лятото е горещо, зимата студена. Средна годишна температура е 11,60 С. Средна сума на валежите 600мм., с валежен максимум през лятото и минимум през зимата Често явление са късните пролетни мразове.

Води

Най-голямата река, пресичаща общината е р.Росица, а други по-малки са р. Студена, р. Елия и р.Ломя. Изградени са множество микроязовири и канали за изкуствено напояване.

Почви

Черноземи, подходящи за отглеждане на селскостопански култури.

Растителност, животински свят и горско стопанство

Според горско-растителното райониране на България Общината попада в Мизийската горско-растителна област в равнинно-хълмистия подпояс на листопадните дъбове и ксеротермични гори.

Естествената горска и горско-храстова растителност е твърде неравномерно разположена – в северната долинно-равнинна част с малки изключения отсъства напълно, докато в южната платовидно-хълмиста съществуват горски масиви с площи до няколко хиляди декара. Основните дървесни видове са благун и цер, на по-влажните места се срещат липа и ясен, а на по-сухите – габър, глог, люляк и др.

От крайречната растителност доминират върби, тополи и папур.

На територията на общината се срещат елени, сърни, диви свине, зайци, яребици и фазани. Във водоемите са разпространени шаран, таранка, сом и др.

Инфраструктура

Транспорт

Пътната мрежа на територията на общината е добре развита. Съществуващите пътища са I, III, IV клас и местни пътища.

Вид, Клас Пътища – I клас Пътища – III клас Общински (бивши IV клас) Местни пътища Улици
Дължина 3 км. 92 км. 94,8 км. 12,2 км. 364 км.
Състояние Добро Средно Лошо Средно Средно

Град Павликени е разположен на една от най-важните железопътни артерии – София-Варна. Дължината на желозопътната мрежа на територията на Община Павликени с дължина 25 км. Обхваща жп гарите Бутово, Павликени, Стамболово – Михалци и Лесичери. Гарите Павликени и Бутово се използват, освен за пътнически превози и за товаро-разтоварна дейност.

Енергийна промишленост

Електроснабдяването на консуматорите в общината се осъществява предимно от ПС (подстанция) 110/20 кV. гр. Павликени. В района са изградени и две централи – ВЕЦ „Росица“ и ВЕЦ „Росица 3“ с.Стамболово. Селищата в цялата община са електрифицирани посредством въздушни, а гр. Павликени и с кабелни електропроводи 20кV. В гр.Павликени мрежата средно напрежение 20 кV е осъществена предимно с кабел 20 кV.

Съобщителна

В сферата на съобщенията на територията на община Павликени на този етап действат само Териториално поделение „Далекосъобщения“ – гр. Павликени, и „Български пощи“ ЕООД – клон Павликени. В момента осъществяването на телефонните връзки се осъществява с въздушни кабели и в малка част с подземни кабели. Селищата на общината са включени в системата на АТЦ и имат покритие за GSM и мобифон.

Водоснабдяване

Водоснабдяването на територията на община Павликени се осъществява от терасите на р.Росица, р.Ломя, р.Негованка и местните дерета. За целта са изградени шаптови кладенци, дренажи, помпени станции, напорни водопроводи и водоеми.

Всички населени места от общината са водоснабдени. Основните проблеми по водоснабдяването произлизат от остарялата водопроводна мрежа, в резултат на което се получават големи загуби на питейна вода.

Голяма част от населените използва и лични кладенци за питейни нужди и за напояване.

Икономика

Структуро-определящи отрасли

Процесите на преструктуриране на икономиката през годините на преход доведоха до качествени промени в съотношението между отделните отрасли на националното стопанство в общината. От водещ отрасъл в началото на прехода, днес промишлеността в значителна степен изостава в приноса си за формиране социалния статус на населението.

Водеща позиция сред фирмите в общината имат:

  • „Балканкар-Заря“АД гр.Павликени – произвежда дискови стоманени колела, джанти за автомобили, за електро- и мотокари и за селскостопански машини. 90% от продукцията му се реализира на европейския пазар.
  • „Вагрянка“АД гр.Павликени – предлага машини за производство и транспортиране на бетонови смеси, подемно-транспортни машини Има дългогодишен опит в производството на оборудване за керамичното производство.
  • „Метарем“АД гр.Павликени – за производство на селскостопански машини и резервни части за тях; фуражомелки, ротационна брана, хедер за соя, помпи за гъсти течности, адаптери за комбайни, прикачни комбайни за царевица.
  • „Бъдеще“ЕООД с.Бутово – за производство на тухли и керемиди.
  • „Унипак“ АД гр.Павликени – произвежда опаковки от хартия, картон и полиeтилен, както и от комбинирани материали за насипни продукти.
  • „Елит“ АД гр.Павликени – производство на облекла за спорт и свободно време с реализация на продукцията предимно в чужбина.

Мелничарството основно е представено от мелниците в Павликени и Бяла черква, които са с по-модерно оборудване.

Винарството основно е представено от „Ловико-Росина“ Павликени, специализирано за производство на вина и спиртни напитки. Модерно оборудван цех за винена киселина.; Кооперация „Грозд“ с. Карайсен е с дългогодишни традиции във винарството. Винарната на „Универсал-Пенев“ в с. Върбовка постепенно завоюва позиции, основно на базата на качество.

Селско стопанство

Естественото разположение на общината и плодородните почви изведоха през последните десет години селското стопанство като водещ отрасъл. Въпреки реално съществуващите трудности селското стопанство е в процес на развитие с тенденция за структуроопределящ отрасъл.

Практически земеделските територии представляват 83.6 % от общата площ на общината. От земеделските територии 76 % са ниви с високо плодородие и в екологично чисти райони.

Растениевъдството в общината е широко застъпено във всички населени места, независимо от известните разлики в почвените категории и релефа.

Общо обработваемите ниви възлизат на 395663 дка или над 63 % от общата територия на общината. Основни култури за общината са зърнено-хлебните и фуражните, които заемат преобладаващата част от посевните площи. От зърнените култури основно се отглеждат пшеница, ечемик и царевица. Достигнатите добиви за 2001 год са около средните за страната с тенденция за повишаване.

През последните няколко години стабилни позиции на международните пазари постигнаха производителите на декоративни рози.

Животновъдството е в процес на развитие, след спада през последните години, като броя на едрия рогат добитък достига 3306 броя; овце 17602 бр; кози 9172 броя, свине над 13623 бр; птици 521262 бр, пчелни семейства 3592 бр., зайци 5436 бр., впрегатни животни 2673 бр.

Туризъм

Община Павликени разполага с разнообразни и привлекателни туристически ресурси, които приведени в състояние на готовност за посрещане на туристи и комплексно туристическо обслужване, проявяват добра привлекателна сила не само за българи, но и за чуждестранни гости

Каньонът на р.Негованка с езерото Негованка

Този значителен по площ обект попада в землищата на селата Михалци и Емен. Каньонът заедно с езерото е с дължина 2 километра и започва непосредствено от крайните къщи на с.Емен като продължава в североизточна посока. Самият каньон е дълъг 950 метра, като по-голямата и атрактивна част е в Михалското землище.

В началото на каньона се разкрива входът на Еменската пещера, свързана с повърхността с естествен вход и асансьорна шахта. Неголямото по площ и обем езеро „Негованка“ е своеобразна допълнителна атракция към каньона, тъй като гледано от много позиции, се възприема като естествено планинско езеро разположено в закътана, гориста, дълбоко всечена котловинка, заобиколена със скални венци.

Най-голямата атрактивност на Негованския каньон е в най-тясната му V-видна част- редуващи се прагове, водопади,еворзионни котли и отвесни до 80 метра височина скали. Тази част завършва с твърде привлекателния водопад Момин скок, който заедно с целия каньон е обявен за природна забележителност.

Пещера Троана

Открита е през 1989 г. при спелеоложки проучвания в силно гориста местност на границата на землищата на селата Вишовград и Ново село/5.5 км. югозападно от Ново село и 4 км.юг-югоизточно от Вишовград/

Мусински карстов извор- пещера.

Разположен е до шосето В.Търново – Павликени и попада в регулацията на с.Мусина.Изворът е един от най-големите в тази част на страната. В същност той би трябвало да се възприема в съчетание с други дадености около него – римски каптаж за Никополис ад Иструм, пъстървово рибно стопанство, неголяма водна пещера, исторически паметник от Възраждането, стари воденици и др.

Археологически паметници от епохата на античността.

Единственият досега в Югоизточна Европа и Мала Азия керамичен комплекс, разкрит в Общината е действал като производствено средище от II до началото на IV в.

На 4 км.западно от Павликени се намира единственият по рода си на Балканският полуостров античен керамичен център просъществувал от III до V в. от н.е. Сега центърът е свързан с града чрез асфалтов път. Разкритите основи на жилищни сгради и работилници са консервирани и експонирани. Заедно с тях са консервирани и експонирани и керамичните пещи. За целта са създадени специални покрития- витрини за съхранение на пещите и съответно за по- доброто им възприемане от посетителите. Този обект е популярен сред учените археолози в света и е включен в програмата за научни изследвания „Гетика“.

Обекти и паметни места от революционно- освободителните борби на българския народ.

В Павликенска община има запазени интересни обекти и паметни места от борбите срещу османските поробители. По значимите сред тях са обозначени с паметници и периодично се поддържат. Сред тях са дъба с кръста в землището на Бяла черква и местността „Пусията“ при с. Върбовка свързани с битките на четата на поп Харитон и Бачо Киро; Карапановата курия и Калнъдере /Канлъдере/ където четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа води героични сражения.

Изброените обекти далеч не обхващат всички исторически забележителности, но най-добре се вписват в заобикалящата ги природна среда.

Социална среда

Социални дейности

Детски градини и домове за социални услуги

В Община Павликени функционират 17 целодневни детски градини, 1 обединено детско заведение, 1 детска ясла, 1 полудневна детска градина , 1 дом за стари хора, 1 дом за деца с умствена изостаналост, 1 домашен социален патронаж.

Здравеопазване

Болнични заведения, лекарски практики

Здравеопазването в Община Павликени е представено от Многопрофилна болница за активно лечение, Медицински център, 24 лекарски практики в населените места.

Образование

Брой училища по видове

Образователният процес в общината е обхванат в 2 начални училища, 13 основни училища, 1 средно общообразователно училище, 1 професионална гимназия по промишлени технологии, 1 професионална гимназия по аграрни технологии.

В общината функционира филиал на Института по фуражни култури гр. Плевен.

Култура

Традиционни културни празници, паметници на културата

Общината има дълбоко вкоренени културни традиции. Добре е развита читалищната и библиотечна дейност, като водещо място заемат читалищата в Павликени и Бяла Черква. С особена атрактивност се откроява традиционния празник Зарезан в гр. Бяла Черква и с. Карайсен, Заговезни в гр. Бяла Черква и др.

В по ново време се откроява ежегодния международен пленер по дървопластика „АРТ РУСТИКА“ Павликени