Данни за Община Полски Тръмбеш

Географска характеристика

Община Полски Тръмбеш е разположена в североизточната част на Великотърновския регион в Централна Северна като граничи с общините Свищов, Павликени, Горна Оряховица и Стражица от областта, така и с общините Бяла и Ценово на Русенска област.

Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.652 кв. Км. Тя заема 0.40% от територията на страната и 9.8 % от Великотърновска област. Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 391.4 кв. Км., фонд населени места – 25.2 кв.км., горски фонд 38.7 кв. Км., водни течения и площи – 6 кв.км, територии за транспорт –2.3 кв.км.

Инфраструктура

Транспорт

Транспортната система на Община Полски Тръмбеш е представена с пътен и железопътен транспорт. Географското разположение я прави кръстопът на транспортните артерии.

На територията на общината пътищата от І клас имат дължина – 32.77 км, пътищата от ІІІ клас – с дължина 80.85 км и общинските пътища – 37.69 км. Гъстотата на пътищата от І и ІІІ клас (226.6 км/1000км2 /) е по-висока от средната за областа ( 160.2 км/1000км2 ) и над два пъти по-висока от средната за страната.( 120.2км/1000км2 ).

Единият от първокласните пътища І – 5, Русе – Велико Търново е международен транспортен коридор – МТК № 9 , който се явява централна транспортна ос между северна и южна България и пренася международни потоци по направление север – юг.

Друг първокласен път І-3, Бяла – Плевен, минаващ през територията на общината, е в направление изток – запад, той по-малко обслужва самата община, а по-скоро пренася транзитен поток.

В общината преобладава третокласна пътна мрежа ( 53% о т общата дължина на пътища), която обслужва междуобщинските и вътрешнообластните потоци.

Имайки предвид неравномерното покритие на територията на страната с главни ж. п. линии, община Полски Тръмбеш има предимство, че през нея преминава железопътната магистрала Г.Оряховица – Русе.

Общата дължина на текущия железен път е 17.5 км.

Обемът на пътническите превози се осъществява от 2 гари и 3 спирки.

В общината спират 12 бързи и 10 пътнически влака. Съществено значение за общината имат товарните превози.

Икономика

Структуро-определящи отрасли

Промишлеността в Община Полски Тръмбеш не е достатъчно развита и представена от предприятия на хранително – вкусовата промишленост и предприятия за технологично оборудване на животновъдството и производство на машини и съоръжения за механизация на селското стопанство, цехове за производство мебели и електроуреди.

Перспективите за нейното развитие са свързани с модернизиране и разширяване на съществуващите отрасли и по-пълно затваряне на технологичния цикъл между селското стопанство и преработващата промишленост.

Структурно определяща е хранително-вкусовата промишленост, която включва следните предприятия:

„Прима – М “ АД – изкупува и преработва маслодайни суровини. След приватизирането предприятието работи само по 3-4 месеца в година.

„Кланица“ гр.П.Тръмбеш собственост на „Агро- Био- Пром“ ООД гр. В.Търново. Преработва животинска продукция и се готви откриването на малка колбасарска работилница с цел затваряне цикъла на преработка на животновъдната продукция.

Мелнично предприятие „Валц“ АД – преработва пшеница и ечемик. Предприятието е реституирано, като държавата запазва 20% от собствеността, която в настоящия момент се намира в ликвидация.

Действащите мелници на територията на община са 4, в селата Масларево, Ст.Стамболово, Обединение и Страхилово и с.Климентово. В общината работят общо 18 фурни и малки работилници за сладкарски изделия.

Вторият по относителен дял, но не по значение, отрасъл в общинската промишленост е машиностроението.

Представител на машиностроението е „Първи май“, дъщерно АД на „Сиконко – Холдинг“ гр.София. Дружеството е с усвоени над 70 вида изделия – машини и съоръжения за технологично оборудване на животновъдни ферми, машини и резервни части за растениевъдството. Дейността на фирмата е насочена предимно към задоволяванена нуждите на българския пазар.

С добри резултати са двата модерно обзаведени цеха на „Сиконко-индустриално предприятие“АД. Произвеждат се метални конструкции за нуждите на строителна фирма „Сиконко–Билдинг“ АД гр.София, и на дограма от висококачествена дървесина за износ и вътрешния пазар.

На територията на с.Масларево се намира производствената база на „Херос-Норд“ООД гр.Пловдив по производство на капачки, уплътнителни пасти и лакиране, продукцията на която намира успешно реализация на вътрешния пазар.

Значителен дял в развитието на икономиката на общината заемат общинските предприятия, представени от „Подем“ ЕООД и „Строителство и благоустрояване “ ЕООД. Първото предприятие е профилирано в производството на стоки с домакинско-битов характер от всички разновидности, електродомакински уреди, метални изделия и оборудвания и дърводелски услуги.Разполага с мощности за механична и пресова обработка на метали, детайли от каучук, вулканизация и други.

„С и Б“ ЕООД има предмет на дейност високо и ниско строителство, комунални услуги, производство и продажба на варови и бетонни разтвори.

Леката промишленост е слабо представена в общинската икономика, само с един шивашки цех в с.Павел и новооткрития цех в гр.П.Тръмбеш.

През територията на община Полски Тръмбеш преминава северният полупръстен на националната газопреносна система. Магистралният газопровод е с диаметър 700 мм и една от седемте компресорни станции попада в землището на с. П. Сеновец, община П.Тръмбеш.

Досега общината не е използвала възможностите за газоснабдяване от преминаващия през нейна територия газопровод, но обект „Газификация гр.П.Тръмбеш“ е включен в Описа на новите енергийни обекти, които трябва да се изградят, и включат към общия енергиен баланс на страната.

Община Полски Тръмбеш разполага с плодородна и голяма по количество обработваема земя. Тя е традиционен земеделски район и се очертава като основен зърнодобивен район в областта.

Общината заема 1-во място в областта по производство на слънчоглед , 2-ро – по царевица и 3-то – по пшеница.

Предимство за икономическото развитие на общината е наличие на благоприятен земеделски потенциал и сграден фонд за обслужването му, както и достатъчна обеспеченост с терени за обитаване, терени и сграден фонд във производствените зони.

Наличието на минералните водоизточници на територията на общината и изградената материална база за обслужването им, както и наличието на действащите в общината предприятия дава възможност на общината за трансгранично сътрудничество.

По-значими проекти и програми реализирани в общината

Община Полски Тръмбеш бе избрана като пилотна по проекта JOBS на Програмата за развитие на Обединените нации.

Голяма придобивка за гр.П.Тръмбеш, както и за цялата централна северна България, стана създаването на модерен „АГРОБИЗНЕСЦЕНТЪР“, който бе открит на 18 май 2001г.

Проектът „Заетост чрез подкрепа на бизнеса „/JOBS/ се осъществява в рамките на правителствена програма „България –2001“ от Министерството на труда и социална политика и ПРООН. Чрез неговото разгръщане се цели създаването и подпомагането на малките предприятия, на семейния бизнес, на аграрните фирми и земеделските производители, насърчаването на предприемачеството в общината. Предоставят се богати възможности за закупуване на машини и оборудване за производството, селскостопанска техника и съоръжения за извършване на услуги.

Общината участва в Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ за период от 01.03.2003г. до 30.11.2003г. с 232 разкрити работни места . Дейностите, които обхваща програмата са комунално –битово обслужване, благоустройствени и строително – ремонтни работи.

В момента Общината е в процедура за кандидатстване по втора вълна от Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ за 84 работни места , които ще се занимават с охрана на държавна и общинска собственост и земеделски земи.

Проект „Залесяване – пролет 2003“ е спечелил в конкурса на тема „Озеленяване на обекти в Общините и училищата и залесяване на райони около населени места“ проведен от Национален фонд за опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите. Целта на проекта е да се залесят 20 дка акациеви гори в местността „Първо поле“ в с.Обединение, на мястото на изгорелите борови гори. Проектът е реализиран с помощта на работна ръка от Национална програма “ От социални помощи към осигуряване на заетост“.

През 2001г . Община Полски Тръмбеш е спечелила средства за финансиране на микропроект : “ Детска градина за 50 деца с.Куцина, община П.Тръмбеш“ от Фонд за регионални инициативи /ФРИ/ по съвместен проект на МТСП и ПРООН. Обектът е изграден от ЕТ „Рекорд“ гр.В.Търново и през май 2002г е въведен в експлоатация.

Община Полски Тръмбеш партнира на УН при СОУ „Ц.Церковски “ гр.П.Тръмбеш, при реализацията на проект : „Училищният двор – живописен кът за спорт и отдих“, финансиран от ФРМС. Проектът бе осъществен в периода 01.07.2002г – 31.10.2002г на обща стойност 24 255лв. В резултат на това бе благоустроена спортната площадка , бяха монтирани пейки и кошчета и озеленен училищния двор.

Социална среда

Културно-исторически забележителности

На много места в Община Полски Тръмбеш са открити праисторически, антични и късноантични селища, крепости и некрополи, както и ранни и късни тракийски останки.

Най-известен е обектът в местността „Ада- Кузу“ с.Орловец – VІІ-VІ век преди наша ера. Намерено е селище обитавано през ранния, средния и късния неолит , открити са вкопани жилища, пещи, глинени фигурки, оръдия на труда и посуда. Кулминацията на разкопките е човешки скелет / хохер /, погребан през средния неолит. Експонатите са добре законсервирани и съхранени.

На територията на Ловния парк в гр.П.Тръмбеш е изграден Ловно-стрелбищен комплекс, представляващ открити и закрити ловни стрелбища и административно- битова сграда с хотелска част, зала за конференции и кафе-бар.

В общината има традиция в плувните спортове, преди години в града са провеждали републикански състезания. Изградена е спортна база със закрит и открити плувни басейни, един от които е с олимпийски размери. Общината търси инвеститори за възстановяване на спортната база и възраждане на позабравените традиции в този вид спорт.