Дирекция ``Инспекция по труда - Велико Търново``

Ресорно ведомство:

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Правомощия:

 1. контролира спазването на трудовото законодателство;
 2. упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на заетостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение  и на други нормативни актове, когато това е възложено със закон;
 3. дава сведения и технически съвети на работодателите и на  работниците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта;
 4. уведомява компетентните органи за установени непълноти и недостатъци в действащото трудово законодателство.
 • Адрес

  град Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2А, ет.4

 • Телефон

  062/ 622 438

  062/ 636 934

 • Имейл

  email@email.com

 • Лице за контакт

  НЕВЕНА СТЕФАНОВА

  Директор