Регионален инспекторат по опазване на културното наследство

Ресорно ведомство:

Министерство на културата

Правомощия:

Извършване на теренни и подводни археологически проучвания; териториално-устройствена защита на недвижимите културни ценности; опазване на движимите и недвижимите културни ценности в музеите; извършване на консервация и реставрация на движимите и недвижимите културни ценности; изпълнение на сключените концесионни договори; опазване на книжовни и литературни културни ценности, съхранявани в библиотечните и архивните колекции – ръкописи, архивни документи и старопечатни издания; извършване на сделките с движимите културни ценности.

Инспекторатът контролира и изпълнението на изискванията на Закона за културното наследство от физическите и юридическите лица.

  • Адрес

    гр. Велико Търново, пл. Център 2,  бл. І, ст. 525

  • Телефон

    0882 432225

  • Имейл

  • Лице за контакт

    ГЕРГАНА ШЕЙЛЕВА