Регионален отдел НЯСС Северна Централна България

Ресорно ведомство:

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Правомощия:

Контролира изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация; контролира изпълнението на дейностите по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни; контролира изпълнението на предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите; контролира изпълнението на мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и безопасната им експлоатация; контролира изпълнението на дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях; дава задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по Закона за водите, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и определя срок за тяхното изпълнение; прилага принудителни административни мерки, като разпорежда със заповед: забрана за ползването и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на изискванията на наредбата по чл.141, ал.2 от Закона за водите; извежда от експлоатация язовирни стени и съоръжения към тях; временно извежда от експлоатация язовирни стени и съоръженията към тях с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми;

    • след уведомяване по чл. 145, ал. 4 от Закона за водите нанася в „Регистър язовири“ информация за разрушаването на хидротехническото съоръжение или част от него;
    • съдейства за своевременното събиране на вземанията на агенцията.
  • Адрес

    гр. Велико Търново, ул. “Христо Ботев” № 2, ет. 3

  • Телефон

  • Имейл