Областна дирекция „Земеделие“

Ресорно ведомство

Министерство на земеделието, храните и горите

Правомощия:

Областната дирекция „Земеделие“ – Велико Търново подпомага министъра на земеделието и храните при провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП на ЕС) на територията на съответната област или области, определени със заповед на министъра на земеделието и храните.Дейността й се осъществява на основата на принципите: законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност и отчетност. Тя осъществява координацията, методическото ръководство и контрола по прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) и подзаконовите нормативни актове.

Услуги:

 • Адрес

  гр. Велико Търново, бул. „България“ № 25, ет. 4,п.к.17

 • Телефон

  062/601 191

  062/600 850

 • Лице за контакт

  ГАБРИЕЛА ШИЛКОВА
  Директор