Регионална дирекция „Комисия за защита на потребителите“ – Русе Териториално звено – Велико Търново

Ресорно ведомство:

Комисия за защита на потребителите, Главна дирекция „Контрол на пазара“

Правомощия

 • Извършва проверки по спазване изискванията на нормативните актове, контролът на които е възложен на комисията;
 • Набира информация за опасни стоки и услуги на пазара;
 • Информира главния директор при съмнения за наличие на опасни стоки и услуги на пазара и при разкриване на доказано опасни стоки и услуги;
 • Набира информация и я предоставят на комисията при съмнение за нелоялни търговски практики;
 • Набира информация за предлагани на потребителите договори с общи условия;
 • Привежда в изпълнение издадените от председателя на комисията заповеди за налагане на принудителни административни мерки;
 • Дава задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на нормативните актове и изготвят заключения по възраженията във връзка с констатирани нарушения;
 • Уведомява главния директор при констатиране на нарушения, за които се предвижда налагане на принудителни административни мерки;
 • Осигурява условия за работа на помирителните комисии на територията на съответната регионална дирекция и участват в тях със свой представител;
 • Осъществява информационни прояви за защита на потребителите на територията на съответните области;
 • Предлага изготвянето на образователни материали за защита на потребителите;
 • Съдейства пред компетентните контролни органи за разрешаване на потребителски жалби и рекламации на територията на съответната област, в т.ч. по отношение на жалби на потребители на топлинна, електрическа енергия и природен газ;
 • Анализира състоянието на потребителския пазар на територията на областта;
 • Осъществява дейности по координиране на действия и мерки за защита на потребителите с териториалните подразделения на други административни структури, с потребителските организации и браншовите съюзи на територията на съответните области;
 • Информира обществеността на региона за дейността на комисията;
 • Отговаря за правилното управление и стопанисване на предоставеното им движимо и недвижимо имущество;
 • Отговаря за ефективното и законосъобразното разходване на предоставените им бюджетни средства при спазване на финансовата дисциплина.
 • Адрес

  Велико Търново,

  пл. „Център“ № 2, ет. 1,

  стаи 106,107 и 108

 • Телефон

  062/ 624 194

 • Лице за контакт

  ТОДОР НИКОВ

  гл. инспектор