Регионална инспекция по околна среда и водите Велико Търново

Ресорно ведомство:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Правомощия:

 • Опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане
 • Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
 • Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
 • Управление на отпадъците;
 • Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии;
 • Опазване на горските екосистеми;
 • Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.
 • Адрес

  Велико Търново, ул.”Никола Габровски” №68 п.к.5002

 • Телефон

  062/620 351; 062/623 784

  062/620 358 – Директор

 • Лице за контакт

  инж. Мая Радева
  Директор