Военно окръжие – Велико Търново

Ресорно ведомство

Централно военно окръжие

Правомощия:

 1. организиране воденето на военния отчет в мирно и военно време, поддържане и съхраняване на регистри, изготвяне на военноотчетни документи, административно обслужване и предоставяне на услуги на българските граждани;
 2. популяризиране военната професия, обучението във висшите военни училища, обучението на български граждани в курсове за начална и специална военна подготовка, както и обучението на ресурси от резерва в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификацията;
 3. организиране набирането и приемането на документи на кандидати за: военнослужещи във въоръжените сили, за служба в доброволния резерв и за предоставяне на техника-резерв; обучение във висшите военни училища и за курсове по начална и специална военна подготовка;
 4. планиране, разпределяне и възлагане изпълнението на мобилизационни задачи;
 5. осигуряване комплектуването със запасни и техника-запас за военно време на военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
 6. организиране съпоставянето на количеството и качеството на ресурсите от запаса между военните окръжия и заявителите;
 7. организиране планирането, оповестяването и доставянето на ресурсите от запаса във военновременните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ;
 8. организиране изпълнението на отсрочването от повикване при мобилизация и водене отчета на отсрочените запасни и техника-запас;
 9. организиране провеждането на преглед на готовността за използване на техника-резерв и техника-запас с мобилизационно назначение;
 10. оказване методическа помощ на централната и местната администрация по военния отчет и подготовката за провеждане на мобилизация;
 11. организиране подготовката на учениците от 9 и 10 клас на средните училища, свързана със задълженията на гражданите по отбраната на страната;
 12. планиране и организиране началната и специалната подготовка на български граждани без военна подготовка и на български граждани с професии и специалности, необходими на въоръжените сили за военно време;
 13. участие в организирането и провеждането на адаптация на военнослужещи при освобождаване от военна служба и за осигуряване на успешен преход към цивилната сфера;

Услуги:

 • Набиране на кандидати за служба във въоръжените сили на Република България, служба в доброволния резерв и курсове по начална военна подготовка
 • Справки по военния отчет на запасни и техника
 • Адрес

  Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42А

 • Телефон

  062/620 400

 • Имейл

  vo-velikotarnovo@comd.bg

 • Лице за контакт

  Подп. ВЕСЕЛИН ТИНКОВ

  Началник