Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Велико Търново

Ресорно ведомство

Дирекция за национален строителен контрол, Регионална дирекция за национален строителен контрол – Северен централен район

Правомощия

 • спиране на незаконни строежи, забрана достъпа до тях и захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ;
 • спиране на строежи или части от тях, извършвани в отклонение от одобрените строителни книжа, в нарушение на правилата за изпълнение на строително-монтажните работи, както и без осигурен строителен надзор в случаите, когато такъв е задължителен;
 • забрана влагането на строителни продукти, които не са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите;
 • забрана ползването, достъпа и захранването с електрическа и топлинна енергия, вода и газ на строежите от втора, трета, четвърта и пета категория или на части от тях, които не са въведени в експлоатация по установения ред или се ползват не по предназначението си съгласно издадените строителни книжа и условията за въвеждане в експлоатация;
 • предписване изпълнението на укрепителни и възстановителни мерки за недопускане на аварии и щети на строежи и на части от тях, за които е спряно строителството или е забранено ползването;
 • обследване на аварии в строителството;
 • установяване на нарушения на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 • издаване на наказателни постановления за нарушения, подлежащи на глоба по чл.232 ЗУТ и чл.233 ЗУТ;
 • административен контрол по законосъобразността на издадени разрешения за строеж, заедно със съгласуваните и одобрени инвестиционни проекти и отказите за издаването им, когато не са съставна част на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
 • административен контрол по законосъобразността на издадени актове за узаконяване и отказите за издаването им;
 • издаване на разрешения за ползване за строежите от трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 ЗУТ.

Услуги:

 • Адрес

  5000  Велико Търново,

  ул. „Цар Теодор Светослав“ № 59

 • Телефон

  062/62 05 28
  062/63 04 05

 • Лице за контакт

  ИНЖ. ПЕТЯ БАКАЛОВА
  Началник

 • Уебсайт

  www.dnsk.mrrb.government.bg