Регионална дирекция ``Автомобилна администрация`` - Велико Търново

Ресорно ведомство:

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ – Плевен

Правомощия:

 • контролира изпълнението на изискванията към пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и за ремонт и техническо обслужване;
 • разработва републиканската транспортна схема;
 • анализира действието на нормативните разпоредби в областта на автомобилния транспорт и оценява ефекта от прилагането им;
 • проверява наличието на условията по чл. 7 от Закона за автомобилните превози и на изискванията за достъп до международни превози на пътници и товари;
 • разработва нормативната уредба в областта на автомобилния транспорт, анализира и оценява ефекта от прилагането й;
 • осъществява контролни функции по спазването на разпоредбите на Закона за автомобилните превози, Закона за движение по пътищата и всички произтичащи от тях подзаконови нормативни актове;
 • издава лицензии за извършване на дейности в областта на автомобилния транспорт;
 • организира провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства;
 • контролира спазването на изискванията на нормативните актове при обществен превоз на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, както и всички документи, свързани с този превоз;
 • контролира периодичността и качеството на извършваните предпътни прегледи на превозните средства и водачите им;
 • издава разрешения за:
  а) извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства, ремонт и техническо обслужване срещу заплащане на пътни превозни средства;
  б) извършване на дейността по буква „а“;
  в) извършване на подвижна автосервизна дейност за оказване на пътна помощ;
 • контролира състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства;
 • одобрява бракуване и разкомплектоване на превозни средства.
 • Адрес

  Велико Търново, ул. „Козлуджа” № 2Б

 • Телефон

  062/62 14 02

 • Лице за контакт

  Красимир Минев
  Началник