Териториално поделение на НОИ – Велико Търново

Ресорно ведомство

Национален осигурителен институт /НОИ/

Изпълнява бюджета на държавното обществено осигуряване /ДОО/ за област Велико Търново; събира осигурителни вноски и вземания на ДОО; събира осигурителни вноски за здравно осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване; осъществява контрол по спазване на осигурителното законодателство; организира дейността по установяване на административни нарушения и административни наказания; извършва плащането на пенсии и обезщетения за безработица и организира дейността по другите осигурителни плащания; събира информация и поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица; създава и поддържа информационна система за лицата, които работят по трудово правоотношение.

Отдел „Пенсии“

І. Приемане на:

– заявления за отпускане и изменение на пенсии и добавки към тях;

– жалби по разпореждания за отпуснати пенсии;

– документи и издаване на удостоверение по програмата „Помощ за пенсиониране“;

– Заявление за смяна на адрес за изплащане на неполучени суми и молби за влог.

ІІ. Издаване на удостоверения за получени пенсии;

ІІІ. Връчване на разпореждания за осъвременяване на пенсии на пенсионерите, получаващ същите чрез ТБ;

ІV. Даване на консултации по пенсионни въпроси.

Отдел „Осигурителни вноски и краткосрочно осигуряване“

І. Приемане на:

– документи за регистрация на осигурители;

– декларации образец 1, 3 и 4 за осигурени лица и консултации по тях.

ІІ. Регистриране на трудови договори;

ІІІ. Издаване на:

– удостоверения за здравно-осигурителен статус;

– удостоверения за липса на задължения към НОИ;

 удостоверения за получените парични обезщетения при безработица.

 • Адрес

  5000 Велико Търново,
  пл. „Център“ 2, п.к. 277
  и ул. „Никола Габровски“ 1

 • Телефон

  062/613 410
  062/613 440

 • Лице за контакт

  ПЕТЯ ЙОРДАНОВА
  Директор

 • Уебсайт

  www.nssi.bg

 • Имейл

  velikotarnovo@nssi.bg