Учреденa (дата според нормативен акт): 22.04.2002 г.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 128, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Дейност:

Постоянната областна комисия за борба срещу епизоотичните ситуации извършва контрол по изпълнението на комплекса от мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните и изготвя писмен доклад за дейността си.

Състав:

Председател: ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Секретар: ЦАНКО СТЕФАНОВ – главен експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Членове:

 1. Д-Р МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново;
 2. ПРОФ. Д-Р РУМЕН КАРАКОЛЕВ – Ръководител на Изпитвателна регионална лаборатория Велико Търново, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински  институт;
 3. Д-Р ХРИСТИНА МАКАРИЕВА – Гл. инспектор в дирекция „Надзор на заразните болести“, Регионална здравна инспекция Велико Търново;
 4. ИНЖ. АНДРЕАНА УЗУНОВА – Старши експерт в Дирекция „Контрол и превантивна дейност”, Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново;
 5. РОСЕН АТАНАСОВ – Ст. инспектор, Началник сектор ООРТПКОС, Областна дирекция на МВР Велико Търново;
 6. КРАСИМИРА ГАНЕВА – Инспектор „Защита на населението”, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново;
 7. ИНЖ. КИРИЛ БОЯДЖИЕВ – Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884” Велико Търново;
 8. ТОДОР ТОДОРОВ – Главен секретар на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново;
 9. ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ – Гл. инспектор „Рибарство и контрол” Велико Търново, Изпълнителна агенция рибовъдство и аквакултури;
 10. ИНЖ. СВЕТЛА ЗАРЕВА – Гл. експерт „Ловно и рибно стопанство“, Регионална дирекция по горите Велико Търново;
 11. ИНЖ. МИЛА СТОЯНОВА – Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово;
 12. Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ – Председател на Областна колегия на Български ветеринарен съюз – Велико Търново;
 13. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – Директор на Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Велико Търново;
 14. ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ – Директор на Областно пътно управление – Велико Търново;
 15. ЙОРДАН ИВАНОВ – Началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ Велико Търново
 16. ИНЖ. ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ – Директор на СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ – Русе;
 17. ПЕТЪР ПЕТРОВ – Координатор оперативно-технически дейности, Гражданско летище Горна Оряховица 2016 АД.