Учреденa (дата според нормативен акт): 22.04.2002 г.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 128, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Дейност:

Постоянната областна комисия за борба срещу епизоотичните ситуации извършва контрол по изпълнението на комплекса от мерки за предпазване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните и изготвя писмен доклад за дейността си.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЕКРЕТАР: МОНИКА ПЕТКОВА – Главен експерт, дирекция „АКРРДС“ – Областна администрация Велико Търново

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Д-Р СТАНИМИР СПАСОВ – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново;
 2. ПРОФ. Д-Р РУМЕН КАРАКОЛЕВ – Ръководител на Изпитвателна регионална лаборатория Велико Търново, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински  институт;
 3. Д-Р ИРИНА МЛЪЗЕВА – Директор дирекция „Надзор на заразните болести“, Регионална здравна инспекция Велико Търново;
 4. ИНЖ. АНДРЕАНА УЗУНОВА – Главен експерт в отдел „Управление на отпадъците и опазване на почвите”, Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново, титуляр

ТЕОДОРА СТЕФАНОВА – Старши експерт в отдел „Превантивна дейност”, Регионална инспекция по околната среда и                водите Велико Търново, заместник;

 1. ЙОСИФ ПАВЛОВ – Главен инспектор, Началник сектор ООРТП, Областна дирекция на МВР Велико Търново;
 2. КРАСИМИРА ГАНЕВА – Инспектор „Защита на населението”, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” Велико Търново;
 3. ДАНИЕЛ ДОЙНОВ – Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол 1884” Велико Търново;
 4. ТОДОР ТОДОРОВ – Главен секретар на Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново;
 5. КРАСЕН КОЛЕВ – Началник сектор „Рибарство и контрол” Велико Търново, Изпълнителна агенция рибовъдство и аквакултури;
 6. ИНЖ. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ – Директор на Регионална дирекция по горите Велико Търново, титуляр

ИНЖ. СВЕТЛА ЗАРЕВА – Главен експерт, Регионална дирекция по горите Велико Търново, заместник;

 1. ИНЖ. АНГЕЛ КУКОВ – Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово;
 2. Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ – Председател на Областна колегия на Български ветеринарен съюз – Велико Търново;
 3. ДАМЯН ДИМАНОВ – Главен експерт, Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Велико Търново;
 4. ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ – Директор на Областно пътно управление – Велико Търново, титуляр

ИНЖ. ЙОРДАН МАТЕЕВ – Началник отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности“, Областно пътно управление – Велико              Търново, заместник;

 1. КРАСИМИР МИНЕВ – Главен инспектор, Областен отдел „Автомобилна администрация“ Велико Търново;
 2. ИНЖ. ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ – Директор на СПД „Ръководство на корабния трафик – река Дунав“ – Русе;
 3. ПЕТЪР ПЕТРОВ – Координатор оперативно-технически дейности, Гражданско летище Горна Оряховица 2016 АД.

Правила:

Документи: