Данни за община Лясковец

Географска характеристика

Местоположение
Община Лясковец е разположена в подножието на Стара планина. На юг и запад е обградена от Арбанашкото плато и Чуката, а на север и изток е открита към долината на река Янтра и Дунавската равнина. Община Лясковец граничи с Община Г. Оряховица, Община Стражица, Община Златарица и Община В. Търново.
Релеф
Релефът е хълмисто-равнинен и обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Средния Предбалкан.
Климат
Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се с горещо лято и студена зима. Формира се следствие на нееднакво трансформираните океански въздушни маси от запад и северозапад и по-рядко от север и североизток. За формирането на климата оказва влияние и простиращата се на юг верига на Средна Стара планина, която намалява влиянието на нахлуващите от юг въздушни маси. Поради откритостта на района се създават условия за диверсионни състояние.
Води
През територията на общината протича р. Янтра, която извира от Стара планина, тече в посока север-юг и се влива в р. Дунав. Подземните води на територията на общината са карстови и порови. Подземния поток се движи в посока към река Янтра. Повърхностните води се отичат към р. Янтра чрез сравнително равномерно разпределени дерета.
Почви
Разпространени са главно следните почвени типове: силно излужени черноземи, тъмносиви горски почви и сиви горски почви, а алувиално-делувиално ливадните и алувиално-ливадните почви заемат малка площ от землището на общината. За община Лясковец са характерни сивокафявите горски почви. Почвите са слабо до средно ерозирали и само на отделни места се срещат участъци със силно ерозирали до каменливи почви.
Растителност, животински свят и горско стопанство
Растителността е изключително широколистна. Разпространени са зимен и летен дъб, бряст, габър, липа, върба, топола, акация. Поради високата селскостопанска усвоеност на територията в близкото минало, горските площи са малко.

Инфраструктура

Транспорт
Транспортните връзки в Общината са част от агломерацията В. Търново-Лясковец-Горна Оряховица, която обхваща 15 населени места и около 170000 жители. Община Лясковец е в непосредствена близост до ЖП възел Г. Оряховица и международно летище Г. Оряховица. През територията на общината преминават първокласен път София-Варна и ЖП линията Г. Оряховица-Елена. В близост е първокласен път Кърджали-Русе. Община Лясковец е разработила междуобщински транспортни схеми. Селищата в общината са свързани по между си с пътни комуникации, които са добре развити. През зимните месеци пътните условия не се променят.
Енергийна промишленост
Електроснабдителната мрежа се захранва с 220 кV от ПС „Изток“ гр. Г. Оряховица и обхваща 3 кабелни линии към комунално-битовите трансформаторни постове и въздушните линии.
Съобщителна
На територията на общината действа цифрова централа „Нортел“ като част от проекта „Дон“ с повече от 7000 телефонни поста с възможности за избиране на всички селища в страната, Европа, Азия и Африка. В гр. Лясковец е изградена АТЦ , една от първите цифрови централи в региона. През територията на общината минават важни магистрални кабели от международно значение, поддържани от ЛКС София, междуградски кабелен район Велико Търново.
Водоснабдяване
Основен водоизточник за общината е язовир „Йовковци“. От водопровод с диаметър ф 900 се захранва гр. Лясковец. На север от гр. Лясковец по терасата на р. Янтра има изградени каптажи „източен“ и „западен“ с общ дебит 10 л/сек. Непосредствено до каптажите е изградена Помпена станция I подем с вграден черпателен водоем V=270 м3. Общината разполага с водоеми 2 х 4000 куб.м. Водопроводната мрежа е изградена основно от етернитови тръби с диаметър ф 80 мм. Главните водопроводни клонове са с диаметър ф 250, ф 200 и ф 125 мм и дължина на външната водопроводна мрежа – 6200 м. и на вътрешната – 18872 м. По-големите предприятия ползват вода за промишлени нужди от собствени водоизточници.

Икономика

Структуро-определящи отрасли

Със своите производствени мощности град Лясковец се явява промишлено ядро с над общинско значение. Водещ отрасъл в градската икономика е промишлеността. Нейната отраслова структура включва три подотрасъла: машиностроене, хранително-вкусова и шивашка промишленост. По отрасли в Общината най-голям дял заемат фирмите по търговия и ремонт (165 бр.), следва преработващата индустрия (70 бр.), хотели и обществено хранене (34 бр.). Значителен е и броят на фирмите извършващи транспортна дейност и съобщения (32 бр.). По-малък дял заемат фирмите в отраслите електроенергия, газ и вода, финанси, кредити и застраховки, образование и здравеопазване.

 

Селско стопанство

Обработваемите земи, покрити с характерните за Общината сивокафяви горски почви се причисляват към добрите земи. Те са подходящи за отглеждане на пшеница, царевица, слънчоглед както и за зеленчукопроизводство и лозарство. Характера и структурата на почвената покривка, климатичните особености и разнообразието на релефа в землищата на населените места от общината са предпоставка за високо естествено плодородие. В областта на селското и горско стопанство, и риболова в Общината са регистрирани 51 предприятия, 20 от които активни.

 

Туризъм

Процесите по формиране на селище в района започват от каменно-медната епоха – IV хил. пр. н. е. По-бързо развитие селището получава в началните десетилетия на Второто българско царство благодарение на изграждането на Лясковския манастир – Св.Св. Петър и Павел. Тук е открито и първото богословско училище в България. Днешното положение на града се очертава около XVII век. Лясковец се оформя като селище, състоящо се от пет махали. Най-старото селище се е намирало в местността Светицата. Лясковец е обявен за град през 1880 година.

В гр. Лясковец функционира атракционно-дегустационен център в Музея на градинарството и лозарството, където се провеждат дегустации на вина от региона.

Социална среда

Социални дейности
На територията на общината функционират 8 ЦДГ, 3 от които в град Лясковец.
Здравеопазване
Всички населени места в общината са обхванати от мрежата на здравно осигуряване. Градът разполага с поликлиника с 25 кабинета. Поради близостта с гр. Горна Оряховица и гр. Велико Търново, населението от община Лясковец ползва голям брой специализирани медицински услуги, намиращи се на териториите на други общини. Мрежата от здравни заведения за извън болнична помощ се състои от 1 медицински център, в който са включени 3 самостоятелни СЗС и 2 ФЗП, които покриват територията на цялата община.
Образование
На територията на общината функционират 2 НУ, 5 ОУ и едно СОУ.
КултураСистемата на културата разполага с 6 бр. читалищни сгради.

В град Лясковец функционира библиотека с над 6000 тома литература; музей по градинарството с 2 раб. места и обща площ над 240 кв.м.

В град Лясковец има голям брой запазени сгради – паметници на културата – общо 119 броя, от които:
– 4 църкви – Св. Никола, Св. Димитър, Св. Георги и Св. Атанас;
– Петропавловския манастир;
– 2 надгробни паметника с историческо значение – в ц. Св. Димитър и в месността „Скалата“;
– 2 кладенеца – пред Ланджов двор и на ул. В. Левски при автобусната спирка на „Бързаката“;
– 109 къщи, от които 70 броя архитектурни паметници с местно значение и 3 броя с историческо значение.

Градът е център на събор на фолклорното творчество, който се провежда всяка година.