Областна администрация Велико Търново извършва периодично допитване, изследване и оповестяване на удовлетвореността на потребителите на административните услуги. Проучването се извършва не по-малко от два пъти в годината, като резултатите се публикуват на интернет страницата на областен управител и в годишните доклади за дейността на администрацията по чл. 63 от Закона за администрацията. Неправителствените организации на гражданите и бизнеса, представителите на гражданското общество могат да отправят своите коментари, бележки и предложения по получената и анализираната информация от обратната връзка и резултатите от измерването на удовлетвореността на потребителите на административни услуги на адрес: frontoffice@velikotarnovo.government.bg . В резултат на получената, анализирана и консултирана информация от обратната връзка и от измерването на удовлетвореността, администрацията предприема действия за подобряване на административното обслужване, които се оповестяват на интернет страницата на областен управител.

Със Заповед № РД-01-05-05 от 30.01.2019 г. на Областен управител Велико Търново е актуализиран състава на съществуващата комисия, която разглежда и анализира постъпилите по реда на вътрешните правила за административно обслужване анкети за удовлетвореност от административното обслужване, включително данните от анкетата, публикувана на интернет страницата на Областен управител.

Документи за изтегляне: