Организация на административното обслужване

Административното обслужване в Областна администрация Велико Търново се осъществява чрез Центъра за административно обслужване, който е част от общата администрация на Областна администрация Велико Търново, дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността”. Потребителите на административни услуги могат да подават заявления, да получават документи, да искат и получават информация за предоставяните услуги, консултация и помощ за необходимите действия, които трябва да предприемат за получаване на услугите на телефон 062/600 839 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа в стая 201 – “Център за административно обслужване”. За гражданите и юридическите лица е създадена възможност да избират както начина на подаване на заявлението /лично, чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път или чрез устно заявяване/, така и начина на получаване на документа /лично, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път/. Електронното заявяване на услуги № 1972 „Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги“, № 1979 „Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността“, № 1963 „Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост“ и № 1978 „Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост”“ може да се извършва чрез Системата за сигурно електронно връчване през Единен портал за достъп до Електронни административни услуги. Заявление за извършване на електронни услуги може да се подава и по електронна поща, ако е подписано с КЕП, чрез Системата за електронен обмен на съобщения и чрез Системата за сигурно електронно връчване. Електронни документи могат да бъдат изпращани до администрацията на официалната ни електронна поща, а именно: governor@velikotarnovo.government.bg

Предоставя се възможност за свободно и удобно ползване на информация и формуляри за административните услуги от интернет страницата на Областен управител Велико Търново. Заявленията за предоставяните от Областна администрация Велико Търново електронни услуги са достъпни в Единен портал за достъп до Електронни административни услуги. За потребителите на административни услуги е създадена възможност да заплащат административните услуги на място /в касата на администрацията/, по банков път или чрез ПОС терминал в центъра за административно обслужване. Администрацията служебно събира и прилага към преписките всички документи, касаещи услугата, издавани или съхранявани от Областна администрация, както и документи от други администрации, необходими на потребителите на административни услуги, съгласно Списък на издавани от Областна администрация Велико Търново  документи, които се осигуряват служебно от администрацията, както и на документи, служебно осигурявани от други администрации, необходими за предоставяне на административни услуги. Областна администрация Велико Търново приема заявления за административни услуги, предоставяни от други административни органи, а именно: за услуга № 2318 „Приемане и разглеждане на молби за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления“, предоставяна от Министерство на правосъдието.

Гражданите и юридическите лица могат да подават и заявления за комплексно административно обслужване за предоставяне на административни услуги. Комплексното административно обслужване е такова обслужване, при което административната услуга се предоставя от компетентните административни органи, лицата, осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи обществени услуги, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от административни органи, първични администратори на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. При осъществяване на административното обслужване администрацията се ръководи от принципите, установени в закона за администрацията и в административнопроцесуалния кодекс.

Областен управител няма горестоящ административен орган, който да осъществява контрол върху дейността му. Предложения, сигнали и жалби може да се подават в Центъра за административно обслужване, чрез и-мейла на администрацията и по пощата.. Предложения и сигнали може да се подават и в нарочно поставена кутия на входа на административната сграда.

Актовете и действията на Областен управител подлежат на обжалване пред Административен съд – Велико Търново. Жалба се подава чрез административния орган. Отказът да се извърши услугата може да се обжалва пред Административен съд Велико Търново в 14-дневен срок.

Осигурено е обслужване плащането на такси за административни услуги с банкови карти чрез реален ПОС терминал. В центъра за административно обслужване е поставено ПОС терминално устройство, посредством което е възможно заплащане с притежавани от лицата дебитни или кредитни карти VISA, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro и Борика. За картови плащания към бюджетни организации, физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисиони и такси, съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за ограничаване на плащанията в брой.