П36 Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване; Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Писмена молба за финансова компенсация, съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Информация за услугата: Правно основание: чл. 18, чл. 24 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Орган по предоставяне:…

Details

П25 Одобряване на плановете за земите по §4-§4л от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /земеделските земи, предоставени за ползване по силата на актове на НС, ДС и МС/

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Звено за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,…

Details

П34 Налагане на административни наказания

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Чл. 307 от АПК Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща:…

Details

П33 Дейности, свързани с административно–териториални промени на територията на областта

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване Система за електронен обмен на съобщения Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: чл. 9, чл. 17, чл. 20 от ЗАТУРБ Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“…

Details

П32 Разглеждане на сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Чл. 107 – чл. 125 от АПК Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес…

Details

П31 Проверка и контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местната администрация.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Система за електронен обмен на съобщения Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: чл. 32 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 93, ал. 4 от АПК, чл. 81-98 от АПК Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси…

Details

П30 Проверка и контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местно самоуправление и местната администрация

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Система за електронен обмен на съобщения Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец. Информация за услугата: Правно основание: чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл.…

Details

П29 Прилагане на спешна мярка за възлагане на обществен превоз на пътници при възникнал риск от прекъсване на услугата обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл.16, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за…

Details

П28 Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линия от ТС без конкурс за срок не повече от 6 месеца

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 29 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията…

Details

П27 Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема

Заяви по електронен път: Платформа за достъп до обществена информация Единен портал за достъп до електронни административни услуги Уеб базирано за електронни услуги Платформа за продажба на имоти държавна собственост Среда за електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл.6, ал. 1, 2, 3 т.2 и 4 от Наредба № 2 от…

Details