Дата на публикуване: 01.04.21
Дата на актуалност: 01.04.21

МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА „ЖИВИ ЧОВЕШКИ СЪКРОВИЩА – БЪЛГАРИЯ” ЗА 2021 ГОДИНА

Министерството на културата стартира процедурата за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България” за 2021 г., която преминава през два етапа – областен и национален.

Поддържането на системата цели съхраняване на важни за България и нейната култура знания, дейности и умения на общности, групи и отделни лица, тяхното предаване на следващите поколения чрез неформално и формално образование, както и да осигури тяхната видимост чрез публично признание на национално и международно равнище.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериалното културно наследство.

Номинациите от горепосочените организации на територията на област Велико Търново следва да постъпват в деловодството на Областна администрация Велико Търново в периода 1 април – 10 юни 2021 г.

За селектиране на постъпилите кандидатури ще бъдат създадена експертна комисия, която включват експерти от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, представители на регионалните музеи, краеведи и/или други специалисти, работещи в сферата на  нематериалното културно наследство.

Избраните на областно ниво елементи ще се представят паралелно на официалната интернет страница на Министерството на културата и на интернет страницата на Областна администрация – Велико Търново.

През м. юли 2021 г., национална комисия ще обсъди излъчените областни кандидатури и ще направи аргументирано предложение за вписването на нови елементи в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство.

За допълнителна информация: дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности”, тел.: 02/ 94 00 930 и 02/ 94 00 827.

С типовия формуляр за кандидатстване,  декларациите за предоставяне на изпълнителски права (Приложения № 1 и № 2), както и с пълния текст на Статута на Националната система „Живи човешки съкровища“ и документите за кандидатстване можете да се запознаете тук, както и на сайта на Министерство на културата, раздел „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“, секция „Регионални дейности“, подсекция „Национално културно наследство“.

Дата на поставяне на съобщението: 01.04.2021г.