Учреденa (дата според нормативен акт): 28.03.2008 г.

Със Заповед № РД-04-20/28.03.2008 на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 6 ал.4 от Закона за военните паметници и във връзка с писмо на Министерство на отбраната изх. №08-00-26 от 18.03.2008 г.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ:
 1. Предоставя на министъра на отбраната постъпилата информация за военните паметници и оказва съдействие за издирването, проучването, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането им;
 2. Предлага на министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за културни ценности по реда на Закона за културното наследство;
 3. Води областен регистър и картотека на военните паметници;
 4. Координира изпълнението на дейностите и задачите по този закон от общината, отделните физически и юридически лица, гражданските комитети и други.

Състав:

РЪКОВОДСТВО:

Председател: Георги Гугучков – Областен управител на област Велико Търново

Заместник-председател: Станислав Николов – заместник областен управител на област Велико Търново

Секретар: Велчо Петков – гл. специалист ОМП, Дирекция АПОФУС, Областна администрация – Велико Търново

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Арх. Донка Колева – гл.експерт в Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“, Общинска администрация – Велико Търново, представител на Община Велико Търново;
 2. Пламен Мадемов – Директор на Исторически музей – Горна Оряховица, представител на Община Горна Оряховица;
 3. Светослав Петров – ст.експерт „Културно наследство“, представител на Община Елена;
 4. Мария Павлова – младши експерт в Община Златарица, представител на Община Златарица;
 5. Инж. Милко Минев – директор на Дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция“, Общинска администрация – Лясковец, представител на Община Лясковец;
 6. Мария Петкова – главен експерт, Общинска администрация – Павликени, представител на Община Павликени;
 7. Велко Великов „ УК и ОМП“, представител на Община Полски Тръмбеш;
 8. Надя Ангелова – уредник в Исторически музей – Свищов, представител на Община Свищов;
 9. Савка Стоева – гл.експерт „Култура“, представител на Община Стражица;
 10. Петьо Русев – заместник-кмет на Община Сухиндол, представител на Община Сухиндол;
 11. Майор Иванка Георгиева – началник служба „връзки с обществеността и културно-информационна дейност, НВУ „Васил Левски“, гр. Велико Търново;
 12. Д-р Жулиета Гюлева – уредник, представител на Регионален исторически музей – Велико Търново;
 13. Светлин Радев – директор на Дирекция „Държавен военноисторически архив“ – Велико Търново;
 14. Иван Драгостинов – гл. специалист, представител на Военен клуб – Велико Търново;
 15. Полк. инж. о.р.Иван Петров – представител на Областния съвет на „Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Генерал-майор Владимир Даскалов“ – Велико Търново;
 16. Атанас Величков – представител на Областния съвет на „Съюза на ветераните от войните“;
 17. Маргаритка Кънева – председател на Дружество „Военноинвалид” – Велико Търново;
 18. Радослав Симеонов – Главен експерт, представител на Министерство на отбраната;