Учреденa (дата според нормативен акт): 28.03.2008 г.

Със Заповед № РД-04-20/28.03.2008 на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 6 ал.4 от Закона за военните паметници и във връзка с писмо на Министерство на отбраната изх. №08-00-26 от 18.03.2008 г.

Дейност:

Областната комисия извършва следните дейности:

– координиране и осъществяване контрол по въпросите на издирването, проучването, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военни паметници на територията на областта;

– координация с общините при изпълнение на делигираните им задължения за полагане грижи за военните паметници на територията на съответната община;

– координиране изпълнението на дейностите и задачите по Закона за военните паметници, от отделните физически и юридически лица, гражданските комитети и други.

– организиране създаването и воденето на областен регистър и картотека на военните паметници на територията на областта;

– приемане и предоставяне за съгласуване от Министъра на отбраната на правила за дейността на комисията;

– предоставяне на  становище на собствениците и ръководителите на строежи дали откритата находка представлява военен паметник и даване на указания за мерките, които следва да се предприемат по проучването и опазването, ако е налице такъв паметник;

– предлага на Министъра на отбраната военни паметници, които да бъдат обявени за паметници на културата по реда на Закона за паметниците на културата и музеите.

Състав:

Председател: проф. д-р Любомира Попова, Областен управител

Заместник председател: Ивета Кабакчиева, Зам. областен управител

Секретар: Анелия Недева, Гл. експерт, Дирекция АПОФУС в Областна администрация.

Членове:

1. Началник на НВУ ,,Васил Левски”

2. Директор Дирекция ,,Култура и туризъм” в Общинска администрация Велико Търново.

3. Представител на община Горна Оряховица по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

4. Представител на община Сухиндол по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

5. Представител на община Златарица по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

6. Представител на община Полски Тръмбеш по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

7. Представител на община Лясковец по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

8. Представител на община Елена по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

9. Представител на община Свищов по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

10. Представител на община Стражица по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

11. Представител на община Павликени по реда на чл. 6, ал. 2 от закона

12. Директор на Регионален исторически музей Велико Търново

13. Представител на ИА Военни клубове и военно почивно дело

14. Директор ДВИА Държавна Агенция архиви – гр. София

15. Председател на Общинския съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. В. Търново и Зам. председател на Областния съвет на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва
16. Председател на Съюз на ветераните от войните в България

17. Председател на Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите