Учреденa (дата според нормативен акт): 03.04.2002 г.

С Решение на Областния съвет за развитие на област Велико Търново, във връзка с чл. 9 на Закона за насърчаване на заетостта

Дейност:

Постоянната комисия по заетостта към Областния съвет за развитие подпомага Областния Управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по заетостта и обучението за придобиване на професионална квалификация на регионално равнище:

 1. Периодично разглежда, обсъжда и анализира състоянието и проблемите на регионалния и местния трудов пазар;
 2. Определя приоритетите на регионалната политика по заетостта и организира разработването на регионални програми за заетост;
 3. Обсъжда проекти на регионални програми за заетост в срок от един месец от представянето им и ги внася за утвърждаване и финансиране от Министерството на труда и социалната политика и/или от други Министерства и ведомства;
 4. Осигурява условия за провеждане на регионалната политика по
  заетостта в съответствие с националните приоритети.сърчаване на заетостта

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

СЕКРЕТАР: ЦАНКО СТЕФАНОВ – главен експерт, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

 

ЧЛЕНОВЕ:  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

 1. Община Велико Търново
 2. Община Горна Оряховица
 3. Община Елена
 4. Община Лясковец
 5. Община Златарица
 6. Община Павликени
 7. Община Полски Тръмбеш
 8. Община Свищов
 9. Община Стражица
 10. Община Сухиндол
 11. Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Ловеч
 12. Дирекция „Бюро по труда” В. Търново
 13. Дирекция „Бюро по труда” Г. Оряховица
 14. Дирекция „Бюро по труда” Свищов
 15. Дирекция „Бюро по труда” Павликени
 16. Регионална дирекция „Социално подпомагане”
 17. Дирекция „Инспекция по труда”
 18. Отдел „Статистически изследвания Велико Търново“
 19. Държавен фонд „Земеделие”
 20. Регионален съвет на КНСБ
 21. СРС „Подкрепа”
 22. Регионална занаятчийска камара
 23. Стопанска камара
 24. Търговско- промишлена палата
 25. Съюз за стопанска инициатива
 26. Съюз на хлебопроизводителите и сладкарите
 27. Областен обществен съвет за интеграция на хората с увреждания

Правила и заповеди:

Документи: