Учреден (дата според нормативен акт): 02.09.2016 г.

На основание чл. 64а от Закона за защита при бедствия със Заповед № РД-06-06-2/02.09.2016 г.

Дейност:

Дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия се организира съгласно Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/, указанията и насоките на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет и приетите от Съвета Правила по чл. 64а, ал. 4 от ЗЗБ.

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Велико Търново се създава за подпомагане изпълнението на дейностите по чл. 64 от Закона за защита при бедствия. Областният съвет за намаляване на риска от бедствия изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия дейности и правомощия на територията на областта и:

 • разработва и координира изпълнението на Областната програма за намаляване на риска от бедствия по чл. 6г, ал. 1 от Закона за защита при бедствия за изпълнение на целите на Националната програма за намаляване на риска от бедствия и за намаляване на рисковете, определени с областния план за защита при бедствия, която да съдържа оперативните цели и  дейности за реализиране на оперативните цели.
 • разработва и координира годишен план за изпълнение на областната програма за намаляване на риска от бедствия по чл. 6г, ал. 5 от Закона за защита при бедствия, който съдържа оперативни цели; дейности; бюджет; срок за реализация; очаквани резултати; индикатори за изпълнение; отговорни институции;
 • координира дейностите по изпълнение на общинските програми за намаляване на риска от бедствия по чл. 6д от Закона за защита при бедствия;
 • разработва, преразглежда и актуализира областния план за защита при бедствия по чл. 9, ал. 8 от Закона за защита при бедствия при спазване на указанията на Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет, издадени на основание чл. 9, ал. 15 от Закона за защита при бедствия;
 • съгласува общинските програми за намаляване на риска от бедствия;
 • съгласува общинските планове за защита при бедствия;
 • прави преглед и изготвя годишен доклад до Съвет за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за състоянието на защитата при бедствия на територията на областта;
 • определя и приема правила за своята работа по чл. 64а, ал. 4 от Закона за защита при бедствия;
 • изготвя и приема доклад по чл. 6г, ал. 8 от Закона за защита при бедствия за приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране през следваща календарна година;
 • • изпълнява и други, възложени му със Закона за защита при бедствия дейности и правомощия на територията на Област Велико Търново.

Състав:

СЪСТАВ:

РЪКОВОДСТВО :

Председател: Георги Гугучков  – Областен управител на област Велико Търново;

Заместник председател: Старши комисар Димитър Машов – Директор на Областна дирекция на МВР – Велико Търново.

Секретар: инж. Красимир Кръстев – Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново.

 

Членове:  

 1. проф. Георги Камарашев – Заместник – кмет на Община Велико Търново, представител на Кмета на Община Велико Търново;
 2. инж. Тодор Димитров – експерт „УК и ОМП,Гр.з. и ППУ“, представител на Кмета на Община Горна Оряховица;
 3. инж. Николай Наумов – Директор на дирекция „АПИО“ и ССИ, представител на Кмета на Община Елена;
 4. Денчо Тодоров – Заместник – кмет на Община Златарица, представител на Кмета на Община Златарица;
 5. инж. Милко Минев – Директор на дирекция „Териториално устройство, общинска собственост и европейска интеграция“, резервен член: инж.Стефан Бошнаков – експерт „УК и ОМП“ в Дирекция БФПИДГС, представители на Кмета на Община Лясковец;
 6. инж. Албена Петрова – Заместник – кмет на Община Павликени и Заместник – председател на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на Община Павликени; резервен член: Силвия Дечева – старши експерт „УК и ОМП“ и секретар на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на Община Павликени, представители на Кмета на Община Павликени;
 7. Иван Шопов – Заместник – кмет на Община Свищов; резервен член: Стефан Димитров – Директор на Дирекция  „УОМПТЧ“ ,  представители на Кмета на Община Свищов;
 8. инж. Евгени Енев – Заместник – кмет на Община Стражица, представител на Кмета  на Община Стражица;
 9. Петьо Русев  – Заместник – кмет на Община Сухиндол; резервен член: Петър Петров – главен експерт „ССИ,УК и ОМП“,  представители на Кмета на Община Сухиндол;
 10. Велко Великов – Началник отдел „УК и ОМП“  – представител на Кмета на Община  Полски Тръмбеш;
 11. Венцислав Спирдонов – Председател на Общински съвет Велико Търново;
 12. Стоян Златев – Председател на Общински съвет Елена;
 13. д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет Свищов, резервен член: Верони Маринов – общински съветник;
 14. Илиян Маринов – Председател на Общински съвет Стражица;
 15. Георги Бижев – Представител на Общински съвет Горна Оряховица;
 16. Стефан Бранзелов – Председател на Общински съвет Златарица;
 17. Георги Петров – Председател на Общински съвет Лясковец;
 18. Христо Кавалски – Председател на Общински съвет Павликени;
 19. Борислав Вълев – Председател на Общински съвет Сухиндол;
 20. Маринета Йорданова – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш;
 21. Бригаден генерал Иван Маламов – Началник на НВУ „Васил Левски“, резервен член: полковник Георги Крайнов – Заместник – началник по административна дейност на НВУ „Васил Левски“;
 22. Николай Исаев – Директор на ТД „Национална сигурност“ – Велико Търново;
 23. д-р Валентина Хаджирадева – Директор на „Център за спешна медицинска помощ“ – Велико Търново;
 24. Анжела Досева – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Велико Търново;
 25. Никола Костадинов – Директор на ТД „Държавен резерв“ – Велико Търново; резервен член: Стефан Стефанов – Началник сектор КРЗ и отговорник ОМП в ТД „Държавен резерв“ – Велико Търново;
 26. инж. Венцислав Ангелов – Директор на „Областно пътно управление“ – Велико Търново, резервен член: инж. Йордан Матеев – Началник на отдел Инвестиционно – ремонтни дейности“;
 27. д-р Станимир Спасов – Директор на „Областна дирекция по безопасност на храните“ – Велико Търново;
 28. д-р Евгения Недева – Директор на „Регионална здравна инспекция“ – Велико Търново;
 29. Мая Радева – Директор на “Регионална инспекция по околната среда и водите“ – Велико Търново;
 30. инж. Розалия Личева – Началник на „Регионално управление на образованието“ – Велико Търново;
 31. к.в.п. инж. Камен Иванов – Началник отдел „Аварийно-спасителна дейност река Дунав“ към ГД „Аварийно-спасителна дейност“, представител на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Варна;
 32. инж. Константин Христов – главен експерт в дирекция „Контрол“ при Басейнова дирекция Дунавски район, гр. Плевен; резервен член: инж. Георги Бъчваров – гл. експерт в дирекция „Контрол“ при БДДР, гр. Плевен;
 33. инж. Красимир Калчев – Технически ръководител ХТР – Велико Търново, представител на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав – Плевен;
 34. инж. Пенчо Минчев – Управител „Разпределителен и обслужващ център“ – Горна Оряховица и Габрово, представител на „Енерго – Про Мрежи” АД, РОЦ – Горна Оряховица, резервен член: Николай Шиков – Началник отдел “Изток“ – „Електроразпределение Север“ АД;
 35. инж. Илия Сирмов – главен инженер, представител на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, резервен член: инж. Ангел Стоянов –ръководител отдел „Сигурност и административни дейности“ във „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.
 36. инж. Златко Войводов – Ръководител МЕР Горна Оряховица.
 37. м-р Валентин Динев – Началник на в. ф. 28130 гр. Стражица.
 38. м-р Иван Христов – Началник на в. ф. 22060 гр. Велико Търново.
 39. м-р Пенко Костадинов – Началник на в. ф. 22790 гр Горна Оряховица.
 40. инж. Цветелин Миланов – Директор на СЦДП – Габрово.
 41. инж. Николай Николов – Директор на РДГ – Велико Търново.