Учредена (дата според нормативен акт):

С Решение № 3 от заседание на Областен съвет за развитие на област Велико Търново, проведено на 23.02.2010 г.

Дейност:

Постоянната комисия по енергийна ефективност подпомага областния управител при провеждане на държавната политика за устойчиво енергийно развитие на територията на област Велико Търново.

Състав:

Председател: Георги Гугучков – Областен управител на област Велико Търново

Секретар: инж. Снежана Кадиева – главен експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Велико Търново

Членове, представители на:

  1. Община Велико Търново;
  2. Община Горна Оряховица;
  3. Община Елена;
  4. Община Златарица;
  5. Община Лясковец;
  6. Община Павликени;
  7. Община Полски Тръмбеш;
  8. Община Свищов;
  9. Община Стражица;
  10. Община Сухиндол;
  11. Агенция за устойчиво енергийно развитие;
  12. Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново;
  13. Стопанска камара – Велико Търново;
  14. „Кроношпан България“ ЕООД;
  15. „Елмот“ АД;
  16. „Захарни заводи“ АД;
  17. „Корадо-България“ АД;
  18. 1 „Свилоза“ АД;
  19. „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД;
  20. „Овергаз Мрежи“ АД;
  21. „Топлофикация – ВТ“ АД;
  22. „Банка ДСК“ ЕАД;
  23. „Обединена българска банка“ АД.