Учредена (дата според нормативен акт):

С Решение № 3 от заседание на Областен съвет за развитие на област Велико Търново, проведено на 23.02.2010 г.

Дейност:

Постоянната комисия по енергийна ефективност подпомага областния управител при провеждане на държавната политика за устойчиво енергийно развитие на територията на област Велико Търново.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Гугучков – Областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: инж. Снежана Кадиева – главен експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Велико Търново

и ЧЛЕНОВЕ

 1. Община Велико Търново;
 2. Община Горна Оряховица;
 3. Община Елена;
 4. Община Златарица;
 5. Община Лясковец;
 6. Община Павликени;
 7. Община Полски Тръмбеш;
 8. Община Свищов;
 9. Община Стражица;
 10. Община Сухиндол;
 11. Агенция за устойчиво енергийно развитие;
 12. Регионална инспекция по околната среда и водите Велико Търново;
 13. Стопанска камара – Велико Търново;
 14. „Дървообработване-ВТ“ АД;
 15. „Кроношпан България“ ЕООД;
 16. „Елмот“ АД;
 17. „Захарни заводи“ АД;
 18. „Корадо-България“ АД;
 19. „Свилоза“ АД;
 20. „ЕНЕРГО-ПРО Варна“ ЕАД;
 21. „Овергаз Мрежи“ АД;
 22. „Топлофикация – ВТ“ АД;
 23. „Банка ДСК“ ЕАД;
 24. „Обединена българска банка“ АД.