Учреден (дата според нормативен акт): 30.11.2004 г.

В изпълнение на т. 6.4 от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004 – 2005 г.

Дейност:

 1. Да координира взаимодействието между представителите на местния бизнес, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и органите на държавната власт и местната администрация за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
 2. Да спомага за утвърждаване на законността и осигуряване на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси;
 3. Подобряване организацията на дейността на държавните структури за по ефикасно противодействие срещу корупцията.
 4. Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда.
 5. Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция.
 6. Оценява ефективността на предприетите действия за борба с корупцията от органите на държавната и местната власт на територията на областта.
 7. Прави предложения за предприемане на мерки и дава конкретни препоръки за съдържанието на антикорупционните програми на държавните и местни органи на властта в областта.
 8. Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията на територията на област Велико Търново.
 9. Разглежда постъпили жалби и сигнали за корупция.
 10. Препраща сигнали и жалби на съответните държавни и местни органи на властта, които са в кръга на техните компетенции.
 11. Изготвя доклади, както и годишен отчетен доклад с анализи и препоръки за подобряване работата на държавните органи по противодействие на корупцията.
 12. Прави предложения до националната комисия за координация на работата по борба с корупцията.

Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местните органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.

Състав:

Председател: Георги Гугучков – Областен управител на област с административен център гр. Велико Търново;

Зам.-председател: Петя Райкова – Зам. областен управител на област с административен център гр. Велико Търново;

Секретар: доц. д-р Цанко Стефанов – Главен секретар на Областна администрация – Велико Търново;

Членове:

 1. Директор ТД на НАП Велико Търново;
 2. Изпълнителен директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”;
 3. Директор на РИОСВ Велико Търново;
 4. Директор на ОД на МВР Велико Търново;
 5. Директор на Регионален отдел за национален строителен контрол (РО НСК) Велико Търново;
 6. Директор ТД на КОНПИ Велико Търново;
 7. Началник на РУО ВеликоТърново
 8. Председател на Стопанска камара Велико Търново
 9. Председател на Занаятчийска камара Велико Търново;
 10. Представител на Сдружение на младите хора  с увреждания „Подай ръка” Велико Търново
 11. Представител на Студентски съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново
 12. Представител на Студентски съвет на СА „Д. А. Ценов” Свищов;
 13. Кореспондент на Българското национално радио
 14. Кореспондент на БТА
 15. Директор на Европейски информационен център при Съвета на Европа – Велико Търново;
 16. Представител на вестник „Труд”
 17. Началник на НВУ „Васил Левски” Велико Търново
 18. Административен ръководител на Административен съд Велико Търново.