Учреден (дата според нормативен акт): 30.11.2004 г.

В изпълнение на т. 6.4 от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004 – 2005 г.

Дейност:

 1. Да координира взаимодействието между представителите на местния бизнес, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и органите на държавната власт и местната администрация за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;
 2. Да спомага за утвърждаване на законността и осигуряване на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси;
 3. Подобряване организацията на дейността на държавните структури за по ефикасно противодействие срещу корупцията.
 4. Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда.
 5. Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция.
 6. Оценява ефективността на предприетите действия за борба с корупцията от органите на държавната и местната власт на територията на областта.
 7. Прави предложения за предприемане на мерки и дава конкретни препоръки за съдържанието на антикорупционните програми на държавните и местни органи на властта в областта.
 8. Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията на територията на област Велико Търново.
 9. Разглежда постъпили жалби и сигнали за корупция.
 10. Препраща сигнали и жалби на съответните държавни и местни органи на властта, които са в кръга на техните компетенции.
 11. Изготвя доклади, както и годишен отчетен доклад с анализи и препоръки за подобряване работата на държавните органи по противодействие на корупцията.
 12. Прави предложения до националната комисия за координация на работата по борба с корупцията.

Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местните органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

 

СЕКРЕТАР: ЦАНКО СТЕФАНОВ – Главен експерт, Областна администрация – Велико Търново

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Директор на ТД на НАП Велико Търново
 2. Изп. директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”
 3. Директор на РИОСВ Велико Търново
 4. Директор на ОД на МВР Велико Търново
 5. Директор на РДНСК- Велико Търново
 6. Директор на ТД на КОНПИ Велико Търново
 7. Началник на РУО Велико Търново
 8. Председател на Стопанска камара Велико Търново
 9. Председател на Занаятчийска камара Велико Търново
 10. Представител на Сдружение на младите хора с увреждания „Подай ръка” Велико Търново
 11. Представител на Студентски съвет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” Велико Търново
 12. Представител на Студентски съвет на СА „ Д. А. Ценов” Свищов
 13. Представител на Българско национално радио
 14. Представител на БТА
 15. Директор на ИЦ при Съвета на Европа – Велико Търново
 16. Представител на в-к „ Труд”
 17. Началник на НВУ „Васил Левски” Велико Търново
 18. Административен ръководител на Административен съд Велико Търново