Дата на публикуване: 18.09.2019
Дата на актуалност: 31.12.2020

Водоснабдяването на районите на територията, която обслужва “ВиК Йовковци” се осъществява от язовир “Йовковци” като повърхностен водоизточник и от общо 346 бр. водохващания /дренажи, каптажи, шахтови и сондажни кладенци/.

Водата се подава към населените места чрез помпен или гравитачен начин. Отпадъчните води от домакинствата и промишлените предприятия се отправят към ПСОВ и след пречистване се вливат в приемника р. Янтра.

Хидровъзел “Йовковци” е изграден за питейно-битово водоснабдяване на градовете – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица, Златарица, Дебелец, Килифарево, Полски Тръмбеш, гр. Дряново и селищата в региона. Хидровъзелът включва язовирна стена “Йовковци”, Довеждаща безнапорна деривация, ПСПВ „Йовковци”, Дюкер „Пчелище” и водопроводите за градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Дряново, Стражица, Златарица и други населени места в региона.

 

“ВиК Йовковци” ООД, Велико Търново: ТУК

Файл за изтегляне: ТУК