За асоциацията

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, Велико Търново (Асоциация по ВиК Велико Търново) е учредена на 16.11.2010 г. и е юридическо лице, създадено по силата на Закона за водите. Асоциацията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.

В Асоциацията по ВиК Велико Търново държавата има 35 на сто от всички гласове, а участващите общини разпределят помежду си останалите 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им.

Председател на Асоциацията по ВиК Велико Търново е Областният управител на област Велико Търново.

Асоциацията по ВиК чрез председателя й, предоставя на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия.

 

Актуално разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново

 

Представител на държава/общини % съотношение
1. Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ 35.00 %
2. Община Велико Търново 24.05 %
3. Община Горна Оряховица 12.05 %
4. Община Елена 2.43 %
5. Община Златарица 1.05 %
6. Община Лясковец 3.59 %
7. Община Павликени 5.87 %
8. Община Полски Тръмбеш 3.50 %
9. Община Свищов 8.65 %
10. Община Стражица 3.18 %
11. Община Сухиндол 0.63 %

 

Документи за изтегляне: