За асоциацията

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, Велико Търново (Асоциация по ВиК Велико Търново) е учредена на 16.11.2010 г. и е юридическо лице, създадено по силата на Закона за водите. Асоциацията не е търговско дружество, не формира и не разпределя печалба.

В Асоциацията по ВиК Велико Търново държавата има 35 на сто от всички гласове, а участващите общини разпределят помежду си останалите 65 на сто от гласовете, пропорционално на броя на населението им.

Председател на Асоциацията по ВиК Велико Търново е Областният управител на област Велико Търново.

Асоциацията по ВиК чрез председателя й, предоставя на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията в границите на обособената територия.

 

Актуално разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВиК Велико Търново  

 

 

Представител на държава/общини

% съотношение

1.

Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ

35.00 %

2.

Община Велико Търново

22.30 %

3.

Община Горна Оряховица

11.74 %

4.

Община Елена

2.37 %

5.

Община Златарица

1.00 %

6.

Община Лясковец

3.37 %

7.

Община Павликени

6.00 %

8.

Община Полски Тръмбеш

3.63 %

9.

Община Свищов

10.75 %

10.

Община Стражица

3.20 %

11.

Община Сухиндол

0.64 %

 

 

Препратка към сайт 1: ТУК

Препратка към сайт 1: ТУК

Препратка към сайт 1: ТУК

Документи за изтегляне: