Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имоти с идентификатори: 65766.10.9; 65766.10.10; 65766.18.1; 65766.30.1; 65766.31.30; 65766.31.29; 65766.31.25 и 65766.57.1, всички в землището на гр. Свищов, с обща площ 510279 кв.м.

Документи и информация за процедурата

Откриване

Дата и време на публикуване: 28.09.2021г. – 14.00 ч.

Дата и време на публикуване: 28.09.2021г. – 14.00 ч.