:
Предмет на обществената поръчка: Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот - държавна собственост

Документи и информация за поръчката