:
Предмет на обществената поръчка: Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол

Документи и информация за поръчката