:
Предмет на обществената поръчка: Изработване на проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за нанасяне на недвижим имот като нов обект на кадастъра - самостоятелен обект в сграда с адрес гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2-2a

Документи и информация за поръчката

Дата и време на публикуване: 17.10.2019 г. 17:28