1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 150, ал. 1 във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 1 и чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител…

Details

1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 145, ал. 1, т. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико…

Details

1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 175, ал. 1, 2 и 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ №…

Details

1976 Презаверяване на разрешение за строеж

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 153, ал. 3 и 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2,…

Details

1975 Издаване на заповед за изменения в одобрен инвестиционен проект

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция:…

Details

1974 Издаване на разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 148, ал. 3, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2,…

Details

1969 Регистриране на технически паспорт на строеж

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 176а, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2, стая 201…

Details

1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 145, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,  пл. „Център“ № 2, стая 201…

Details

1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение.

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 141, ал. 6, т. 1 и 143, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико Търново,…

Details

1966 Издаване на заповед за разрешаване или отказ за изработването на проект за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Заяви по електронен път: Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Система за електронен обмен на съобщения Система за сигурно електронно връчване Заявление Информация за услугата: Правно основание: Чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 124a, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Орган по предоставяне: Областен управител Център за административно обслужване: Адрес за кореспонденция: 5000, Велико…

Details