Учреден (дата според нормативен акт): 30.11.2011 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията и чл. 3б от Кодекса на труда

Дейност:

Областният съвет за тристранно сътрудничество на област Велико Търново е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище, специфични за областта.

Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по основни проблеми, свързани с въпросите на:

1. трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
2. здравословните и безопасните условия на труд;
3. заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
4. общественото и здравното осигуряване;
5. доходите и жизненото равнище;
6. въпроси, свързани с бюджетната политика;
7. социалните последици от преструктурирането и приватизацията;
8. трудови и социални конфликти.

Областният съвет за тристранно сътрудничество координира работата на областно равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: д-р Цанко Илиев Стефанов, главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

ЧЛЕНОВЕ:

1. Представители на Регионален съвет на КНСБ В. Търново
2. Представители на СРС “Подкрепа” – В. Търново
3. Представители на Асоциация на индустриалния капитал в България – клон  В. Търново
4. Представители на Търговско-промишлена палата – В. Търново
5. Представители на Стопанска камара – В. Търново
6. Представители на Съюз за стопанска инициатива – В. Търново
7. Представители на Конфедерацията на работодателите и  индустриалците в България – В. Търново