Учреден (дата според нормативен акт): 30.11.2011 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 от Закона за администрацията и чл. 3б от Кодекса на труда

Дейност:

Областният съвет за тристранно сътрудничество на област Велико Търново е орган за осъществяване на консултации и сътрудничество на областно равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и по въпросите на жизненото равнище, специфични за областта.

Областният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда и дава мнения по основни проблеми, свързани с въпросите на:

1. Трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;
2. Здравословните и безопасните условия на труд;
3. Заетостта, безработицата и професионалната квалификация;
4. Общественото и здравното осигуряване;
5. Доходите и жизненото равнище;
6. Въпроси, свързани с бюджетната политика;
7. Социалните последици от преструктурирането и приватизацията;
8. Трудови и социални конфликти.

Областният съвет за тристранно сътрудничество координира работата на областно равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО;

СЕКРЕТАР: МОНИКА ПЕТКОВА – главен експерт, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

 

ЧЛЕНОВЕ: ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

  1. Регионален съвет на КНСБ – Велико Търново;
  2. Регионален съвет “Подкрепа” – Велико Търново;
  3. Асоциация на индустриалния капитал в България – клон Велико Търново;
  4. Стопанска камара – Велико Търново;
  5. Търговско-промишлена палата – Велико Търново;
  6. Съюз за стопанска инициатива – Велико Търново;
  7. Конфедерацията   на    работодателите   и индустриалците в България – В. Търново.