Учреден (дата според нормативен акт): 

На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Дейност:

1. Обсъжда състоянието на условията на труд в региона или в отделни предприятия и предлага мерки за подобряването им.
2. Изисква от отделни организации и търговски дружества информация за състоянието на условията на труд/осигурителни отношения,нивото на травматизма ,състоянието на хигиената на труда и др./
3. Прави предложение към МТСП за изменение и допълнение на нормативните актове,имащи отношение към дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
4. Разглежда и обсъжда проблеми по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по отрасли и подотрасли от област Велико Търново.
5. Създава временни структури към областния съвет с цел извършване на проучване и разработване на проекти за решаване на специфични въпроси/целеви работни групи,комисии/ по въпроси,осигуряващи безопасни и здравословни условия на труд.
6. Определя основните цели и насоки и съдейства на органите на които е възложено упражняването на контрол в областта на условията на труд за упражняване на задълбочен и ефективен контрол.
7. Възлага проучването на проекти за решаване на важни проблеми,значими от областно значение в областта по опазване живото и здравето на гражданите.
8. Осъществява и други функции и задачи,възложени с нормативни актове и по решение на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
9. Разглежда и обсъжда проблеми по осигуряване на безопасност на обществените места с висок риск –жп,авто и аерогари,обществени заведения,кина,театри,спортни зали и съоръжения,пазари,ресторанти и др.
10. Приема регионални програми за проучване и разработване на проекти за оптимизиране на условията на труд и ги представят на фонд „Условия на труд“ за финансиране.
11. Координират дейността на териториалните органи по контрола на условията на труд.
12. Оказват съдействие на комитетите по условия на труд за решаване на конкретни проблеми.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Соня Будева – Заместник областен управител на област Велико Търново

Членове:

  1. доц. д-р Цанко Стефанов – главен експерт, Дирекция АКРРДС
  2. Илиян Илиев – главен експерт, Дирекция АКРРДС
  3. Трима представители на работодателите – представители на браншови камари, съюзи и/или сдружения на работодателите.
  4. Трима представители на националните синдикални организации (КНСБ и КТ “Подкрепа”) в съотношение 2:1.

Всяка календарна година синдикалните организации сменят квотите на представителите си, запазвайки съотношението 2:1.