Учреден (дата според нормативен акт): 22.02.2019 г.

Със  Заповед № РД-06-03-2/22.02.2019 г. на Областен управител на област Велико Търново за сформиране на Областен съвет по правата на хората с увреждания на област Велико Търново, във връзка с чл. 19 на Закона за хората с увреждания

Дейност:

 1. Оказва подкрепа и съдействие при провеждането на политиката за интеграция на хората с увреждания на областно ниво, в съответствие с изискванията на националните и международните правни норми;
 2. Организира проучването и анализа на потребностите на хората с увреждания от интеграция и прави предложения за повишаване на социалната и икономическата ефективност на този процес пред компетентните държавни, общински, обществени и стопански органи и организации;
 3. Обсъжда и приема становища по проекти на нормативни актове в областта на интеграцията на хората с увреждания;
 4. Съдейства за координацията между държавните, общинските, обществените и стопанските органи и организации с неправителствените организации на хора и за хора с увреждания за осъществяване на необходимата обществена подкрепа на дейността им в областта на интеграцията на хората с увреждания;
 5. Взаимодейства с Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, с Националния съвет за тристранно сътрудничество, с Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Министерския съвет и с Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция за закрила на детето;
 6. Установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации на и за хора с увреждания;
 7. Организира популяризирането на проблемите и мерките, свързани с интеграцията на хората с увреждания, чрез активно сътрудничество със средствата за масово осведомяване.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

СЕКРЕТАР: МОНИКА ПЕТКОВА – главен специалист, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна  собственост”

 

ЧЛЕНОВЕ:  ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

 1. Община Велико Търново
 2. Община Горна Оряховица
 3. Община Елена
 4. Община Лясковец
 5. Община Златарица
 6. Община Павликени
 7. Община Полски Тръмбеш
 8. Община Свищов
 9. Община Стражица
 10. Община Сухиндол
 11. Дирекция “Бюро по труда” В. Търново
 12. Дирекция “Бюро по труда” Г. Оряховица
 13. Дирекция “Бюро по труда” Свищов
 14. Дирекция “Бюро по труда” Павликени
 15. Регионална дирекция “Социално подпомагане” В. Търново
 16. Дирекция “Инспекция по труда” В. Търново
 17. Регионална здравна инспекция В. Търново
 18. Регионален представител на Комисията за защита от дискриминация
 19. Регионален представител на Агенцията за хората с увреждания
 20. Регионален съвет на КНСБ
 21. Регионален съвет „Подкрепа”
 22. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
 23. Асоциация на индустриалния капитал в България
 24. Стопанска камара
 25. Търговско-промишлена палата
 26. Съюз за стопанска инициатива
 27. Съюз на инвалидите в България
 28. Областен обществен съвет за интеграция на хората с увреждания