Учредена (дата според нормативен акт):

С Решение № 2 от заседание на ОСР, прието с Протокол от 23.02.2010 г.

Дейност:

Постоянната комисия по туризъм подпомага Областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на националната политика за развитие на туризма на територията на област Велико Търново.

Постоянната комисия по туризъм в своята дейност осъществява следните основни функции:

 • Периодично разглежда, обсъжда и анализира състоянието и проблемите на туризма на регионално ниво;
 • Определя приоритетите на регионалната политика в областта на туризма и мерките по изпълнението им, съобразно националните приоритети;
 • Подпомага Областния управител при разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие в сферата на туризма, както и прави предложение до Областния управител за включването им в актуализацията на Областната стратегия за регионално развитие на област Велико Търново;
 • Осигурява условия за провеждане на регионалната политика в областта на туризма в съответствие с националните приоритети;
 • Дава становища, оценки и заключения по документи с регионално значение, свързани с туризма;
 • Обсъжда и предлага проекти за изменение на нормативни актове, свързани с туризма;
 • Съдейства за рекламата на туристическия продукт на вътрешния и международния пазар;
 • Подпомага Областния управител за осигуряване на съответствието между националните и местните интереси в областта на туризма.

Състав:

Председател: СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ;

Секретар: МОНИКА ПЕТКОВА  – главен експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.

 

Членове: ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

 1. Областна администрация Велико Търново
 2. Община Велико Търново
 3. Община Горна Оряховица
 4. Община Елена
 5. Община Златарица
 6. Община Лясковец
 7. Община Павликени
 8. Община Полски Тръмбеш
 9. Община Свищов
 10. Община Стражица
 11. Община Сухиндол
 12. РС на БХРА Велико Търново
 13. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново
 14. Регионален исторически музей –  Велико Търново
 15. БААТ, ТД „Трапезица” Велико Търново
 16. Туроператорска и туристическа агенция „Интертурс” ООД –  Велико Търново
 17. Местен съвет по туризъм – с. Вонеща вода