Учредена (дата според нормативен акт): 17.12.2014 г.

Със  Заповед № ОКД 12-02-1/17.12.2014 г. на Областен управител във връзка с чл. 58 от Закона за защита при бедствия, чл. 13, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 5 от ПОДМКВПМС

Дейност:

Комисията подпомага  Областен управител при изпълнение на дейности и задачи по чл. 58 от Закона за защита при бедствия, чл. 13, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС).
Комисията разглежда постъпили искания от общините на територията на област Велико Търново за предоставяне на средства от републиканския бюджет за превантивни дейности и преодоляване на последиците от бедствие, като се произнася по тяхната целесъобразност:

1. Предлага становище по целесъобразност по отношение на постъпили искания от кметове на общини за финансиране на дейности по чл. 12, чл. 16, ал. 3 и чл. 18 от ПОДМКВПМС.
2. Подпомага Областен управител при осъществяване на контрол по чл. 58 от Закона за защита при бедствия, по отношение изпълнението на решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за територията на област Велико Търново.

Състав:

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Георги Гугучков – областен управител на област Велико Търново;

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Станислав Николов – заместник областен управител на област Велико Търново;

Петя Райкова – заместник областен управител на област Велико Търново.

СЕКРЕТАР: комисар Красимир Кръстев – Директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново.

 

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Цанко Стефанов – Главен секретар Областна администрация – В. Търново;
 2. Людмила Бояджиева – Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация – Велико Търново;
 3. Милена Павлова – Карабялова – Главен юрисконсулт Областна администрация – Велико Търново;
 4. Велчо Петков – Главен специалист, Дирекция АПОФУС, Областна администрация – Велико Търново;
 5. Началникa на НВУ ,,Васил Левски”, гр. Велико Търново;
 6. Директорa на Центъра за спешна медицинска помощ – Велико Търново;
 7. Директорa на ОД на Министерство на вътрешните работи – Велико Търново;
 8. Директорa на Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново;
 9. Директора на Областно пътно управление – Велико Търново;
 10. Управителя на „Енергоразпределение – Север“ ЕАД, РОЦ – Г.Оряховица;
 11. Управителя на „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.
 12. Директора на Регионална здравна инспекция – Велико Търново;
 13. Представител на Басейнова дирекция и управление на водите, Дунавски район Плевен;
 14. Представител на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – София;
 15. Представител на „Напоителни системи“ АД, Среден Дунав Плевен;

Правила:

Документи: