Учредена (дата според нормативен акт): 17.12.2014 г.

Със  Заповед № ОКД 12-02-1/17.12.2014 г. на Областен управител във връзка с чл. 58 от Закона за защита при бедствия, чл. 13, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 5 от ПОДМКВПМС

Дейност:

Комисията подпомага  Областен управител при изпълнение на дейности и задачи по чл. 58 от Закона за защита при бедствия, чл. 13, ал. 4, чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет (ПОДМКВПМС).
Комисията разглежда постъпили искания от общините на територията на област Велико Търново за предоставяне на средства от републиканския бюджет за превантивни дейности и преодоляване на последиците от бедствие, като се произнася по тяхната целесъобразност:

1. Предлага становище по целесъобразност по отношение на постъпили искания от кметове на общини за финансиране на дейности по чл. 12, чл. 16, ал. 3 и чл. 18 от ПОДМКВПМС.
2. Подпомага Областен управител при осъществяване на контрол по чл. 58 от Закона за защита при бедствия, по отношение изпълнението на решенията на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за територията на област Велико Търново.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: инж. Детелина Борисова, Заместник областен управител на област Велико Търново и
Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново

СЕКРЕТАР: Гл. инспектор Красимир Георгиев Кръстев, ВПД Директор на РДПБЗН, Велико Търново

ЧЛЕНОВЕ:
1. Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново;
2. Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново;
3. Началник на НВУ „Васил Левски”, Велико Търново;
4. Директор на ЦСНМП, Велико Търново;
5. Директор на ОД на МВР, Велико Търново;
6. Директор на РИОСВ, Велико Търново;
7. Директор на ОПУ, Велико Търново;
8. Управител на Енерго Про Мрежи, РОЦ Горна Оряховица;
9. Управител на ВиК „Йовковци”, Велико Търново;
10. Директор на РЗИ, Велико Търново

11. Представител на Басейнова дирекция и управление на водите, Дунавски район, Плевен;

12. Представител на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав, Плевен

13. Представител на ДА Метрологичен и технически надзор, София

14. Главен експерт в дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново.