Учреден (дата според нормативен акт): 18.11.2009 г.

На основание чл. 64 от Закона за защита при бедствия със Заповед № РД-04-107/18.11.2009 г.

Дейност:

Дейността на Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб се организира съгласно Закона за защита при бедствия, с цел упражняване правомощията на Областен управител по чл. 64 от ЗЗБ, както и за изпълнение на областния план за защита при бедствия.

Оперативният състав на Щаба на свои заседания извършва дейности за решаване на задачи, свързани с:

– организирането и контрола на изпълнението на превантивните мерки за изпълнение и намаляването на последиците от бедствия;

– организирането, ръководството, координацията и управлението при бедствия по смисъла на чл. 2 от Закона за защита при бедствия, възникнали на територията на област Велико Търново;

– вземане на решения на база оценка на обстановката, координиране на силите за реагиране и средствата за предотвратяване и овладяване на бедствия на територията на област Велико Търново;

– взаимодействие с Националния щаб.

Оперативният състав взема решения и предлага на Председателя на Щаба да обяви бедствено положение на територията на  областта или на част от нея.

Координацията на Щаба със съставните части на Единната спасителна система се осъществява чрез Оперативния център на РДПБЗН Велико Търново;

Оповестяването на членовете на Щаба се извършва от дежурния по Оперативния център на РДПБЗН Велико Търново, чрез системата за ранно оповестяване на изпълнителната власт.

Състав:

РЪКОВОДСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Гугучков –  Областен управител на област Велико Търново;

Заместник-председател: Станислав Николов – заместник областен управител на област Велико Търново;

Секретар:  инж. Красимир Кръстев – Директор на РДПБЗН – Велико Търново

ОПЕРАТИВЕН СЪСТАВ  – ЧЛЕНОВЕ

 1. Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация – Велико Търново;
 2. Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация – Велико Търново;
 3. Началник на Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново;
 4. Директор на Център за спешна медицинска помощ – Велико Търново;
 5. Директор на ОДМВР – Велико Търново;
 6. Директор на РИОСВ – Велико Търново;
 7. Директор на ОПУ – Велико Търново;
 8. Управител на „Енерго – Про Мрежи” АД, РОЦ – Горна Оряховица;
 9. Управител на „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново;
 10. Мениджър експлоатация – „БТК” АД;
 11. Директор на РЗИ – Велико Търново;
 12. Главен експерт „ОМП” в Областна администрация – Велико Търново;
 13. Директор на ОДБХ – Велико Търново;
 14. Директор на ОС на БЧК;
 15. Директор на РДГ – Велико Търново;
 16. Началник на сектор „Пътна полиция”, ОДМВР – Велико Търново;
 17. Ръководител ХМО – Велико Търново;
 18. Директор на ЖПС – Горна Оряховица;
 19. Представител на Отдел „Аварийно-спасителна дейност – река Дунав“, ГД „Аварийно-спасителна дейност“, Изпълнителна агенция  „Морска администрация“ – Варна;
 20. Представител на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.