Учреден (дата според нормативен акт): 10.09.2009 г.

На основание чл. 44 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България

Дейност:

Областния съвет по сигурност се организира съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВС/, Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност в централните и териториални органи на изпълнителната власт с цел упражняване правомощията на Областен управител по чл. 43. от ЗОВС, както и за подпомагане на регионалната политика по планиране и подготовка на област Велико Търново за отбрана.

– Подпомагане на органите на Министерството на отбраната по воденето на военния отчет и по извикването, оповестяването, изпращането и доставянето на запасни и техника-резерв;

– Предоставяне на помещения и осигуряване административно дейността на органите на Министерството на отбраната по военния отчет;

-Осигуряване на денонощно дежурство и оповестяване при привеждане в по-висока степен на бойна и оперативна готовност, при мобилизация и във военно време;

– Осигуряване функционирането на икономиката за нуждите на отбраната в съответните административно-териториални единици във военно вре

– При обявяване на мобилизация или война изпълняват възложените им задължения от органите за ръководство на отбраната;

– Организиране и ръководство на мероприятията за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време;

– Поддържане на регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура в съответните административно-териториални единици;

– Изготвяне на предложения до министъра на отбраната за обучение на техни ръководни кадри и служители по въпросите, свързани с резерва.

 

Оперативният състав на Областния съвет по сигурност:

– Разглежда на свои заседания Военновременните планове, планове за привеждане в по-високо състояние и/или степен на готовност на ведомствата с военновременни задачи, планове за защита при бедствия, планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и предлага същите за утвърждаване от Областния управител.

– При разглеждане на въпрос/и/ и/или осъществяване на дейност, свързана с опазване на държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация, членовете на Областния съвет по сигурност се ръководят съгласно изискванията на чл. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

– Взема решения за изпълнение на задачите, свързани с организирането,  ръководството и управлението при бедствие, по смисъла на  чл. 2 от Закона за защита при бедствия, възникнало на територията на Област Велико Търново, въз основа на оценка на обстановката;

– Координира силите за реагиране и средствата за предотвратяване и овладяване на бедствия на територията на областта;

– При нужда оценява необходимостта и предлага на Министерския съвет мобилизация на граждански ресурси при преодоляване на бедствие на територията на областта.

– Взема решение и предлага на председателя на Областния съвет по сигурност да обяви бедствено положение на територията на областта или на част от нея.

Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Консултантско – съвещателния състав  на Областния съвет по сигурност:

– Взема участие в заседанията на Областния съвет по сигурност при решаване на задачи свързани със:

– Подготовката и организацията на регионалните и териториални структури за работа при зимни  условия;

– Заслушване на докладите на ръководителите на ведомства имащи отношение по поддържането на инфраструктурни обекти /ВиК, Електро и Телекомуникационни дружества/ за работа при усложнена обстановка.

Състав:

РЪКОВОДСТВО:

Председател: Георги Гугучков – областен управител на област Велико Търново;

Заместник председател: Станислав Николов – заместник областен управител на област Велико Търново;

Заместник председател: Петя Райкова– заместник областен управител на област Велико Търново;

Секретар: инж. Велчо Петков – главен специалист ОМП, Областна администрация – Велико Търново.

А/ ОПЕРАТИВЕН  СЪСТАВ:

Членове:

  1. доц. д-р Цанко Стефанов – главен секретар на Областна администрация Велико Търново;
  2. инж. Людмила Бояджиева – Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация – Велико Търново;
  3. старши комисар Димитър Машов – Директор на ОДМВР – Велико Търново;
  4. Николай Исаев – Директор на Териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност“;
  5. подполковник Веселин Тинков– началник на Военно окръжие – Велико Търново;
  6. комисар Красимир Кръстев – Директор на РДПБЗН – Велико Търново;
  7. д-р Веселка Стоянова – Директор на Център за спешна медицинска помощ – Велико Търново;
  8. Бригаден генерал Иван Маламов – Началник на НВУ ,,Васил Левски” – Велико Търново;
  9. Мая Радева – Директор на РИОСВ – Велико Търново;
  10. инж. Венцислав Ангелов – Директор на ОПУ – Велико Търново;
  11. д-р Евгения Недева – Директор на РЗИ – Велико Търново;
  12. инж. Пенчо Минчев – Управител „ЕнергоПро Мрежи“ – РОЦ Горна Оряховица;
  13. инж. Димитър Владов – Управител на ,,ВиК Йовковци” ООД – гр. Велико Търново;
  14. инж. Йордан Йорданов – Мениджър Експлоатация – БТК АД;
  15. д-р Станимир Спасов – Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново;
  16. Зорница Стоянова – Директор ОС на БЧК – Велико Търново;

  17.главен инспектор Радостин Върбанов – Началник сектор „Пътна полиция“, ОДМВР – Велико Търново;

  1. инж. Николай Николов – Директор на РДГ – Велико Търново;
  2. д-р Красимир Попов – Директор МОБАЛ „Стефан Черкезов“ – Велико Търново;
  3. Анжела Досева – Директор Регионална Дирекция ,,Социално подпомагане” – Велико Търново;
  4. Розалия Личева – Директор на РУО – Велико Търново;

   

  В/ ТЕХНИЧЕСКИ  СЪСТАВ:

  1. Камен Киров – главен експерт ИТ, Дирекция АПОФУС, Областна администрация – Велико Търново;
  2. Красимир Ванков – изпълнител, ПМС 159;
  3. Ралица Георгиева – за гл. счетоводител, Областна администрация- Велико Търново;