Учреден (дата според нормативен акт): 10.09.2009 г.

На основание чл. 44 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България

Дейност:

Областния съвет по сигурност се организира съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /ЗОВС/, Правилника за състава и функциите на съветите по сигурност в централните и териториални органи на изпълнителната власт с цел упражняване правомощията на Областен управител по чл. 43. от ЗОВС, както и за подпомагане на регионалната политика по планиране и подготовка на област Велико Търново за отбрана.

– Подпомагане на органите на Министерството на отбраната по воденето на военния отчет и по извикването, оповестяването, изпращането и доставянето на запасни и техника-резерв;

– Предоставяне на помещения и осигуряване административно дейността на органите на Министерството на отбраната по военния отчет;

-Осигуряване на денонощно дежурство и оповестяване при привеждане в по-висока степен на бойна и оперативна готовност, при мобилизация и във военно време;

– Осигуряване функционирането на икономиката за нуждите на отбраната в съответните административно-териториални единици във военно вре

– При обявяване на мобилизация или война изпълняват възложените им задължения от органите за ръководство на отбраната;

– Организиране и ръководство на мероприятията за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време;

– Поддържане на регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура в съответните административно-териториални единици;

– Изготвяне на предложения до министъра на отбраната за обучение на техни ръководни кадри и служители по въпросите, свързани с резерва.

 

Оперативният състав на Областния съвет по сигурност:

– Разглежда на свои заседания Военновременните планове, планове за привеждане в по-високо състояние и/или степен на готовност на ведомствата с военновременни задачи, планове за защита при бедствия, планове за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и предлага същите за утвърждаване от Областния управител.

– При разглеждане на въпрос/и/ и/или осъществяване на дейност, свързана с опазване на държавна или служебна тайна, както и чуждестранна класифицирана информация, членовете на Областния съвет по сигурност се ръководят съгласно изискванията на чл. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

– Взема решения за изпълнение на задачите, свързани с организирането,  ръководството и управлението при бедствие, по смисъла на  чл. 2 от Закона за защита при бедствия, възникнало на територията на Област Велико Търново, въз основа на оценка на обстановката;

– Координира силите за реагиране и средствата за предотвратяване и овладяване на бедствия на територията на областта;

– При нужда оценява необходимостта и предлага на Министерския съвет мобилизация на граждански ресурси при преодоляване на бедствие на територията на областта.

– Взема решение и предлага на председателя на Областния съвет по сигурност да обяви бедствено положение на територията на областта или на част от нея.

Решенията се взимат с обикновено мнозинство.

Консултантско – съвещателния състав  на Областния съвет по сигурност:

– Взема участие в заседанията на Областния съвет по сигурност при решаване на задачи свързани със:

– Подготовката и организацията на регионалните и териториални структури за работа при зимни  условия;

– Заслушване на докладите на ръководителите на ведомства имащи отношение по поддържането на инфраструктурни обекти /ВиК, Електро и Телекомуникационни дружества/ за работа при усложнена обстановка.

Състав:

Председател: проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

Заместник-председател: инж. Детелина Борисова, Зам. областен управител на област Велико Търново

Заместник-председател: Ивета Кабакчиева, Зам. областен управител

Секретар: Красимир Ванков, Главен експерт ОМП в Областна администрация Велико Търново

ОПЕРАТИВЕН СЪСТАВ:

Главен секретар на Областна администрация Велико Търново

Директор на дирекция АПОФУС, Областна администрация Велико Търново

Директор на дирекция АКРРДС, Областна администрация Велико Търново

Директор на РДПБЗН Велико Търново

Началник на НВУ „Васил  Левски”

Директор на Център за спешна медицинска помощ Велико Търново

Директор на ОДМВР Велико Търново

Директор на ТД „Национална сигурност“

Началник на Военно окръжие Велико Търново

Директор на РИОСВ Велико Търново

Началник на ОПУ Велико Търново

Управител на „ЕнергоПро Мрежи“, РОЦ Горна Оряховица

Управител на „ВиК Йовковци” ООД Велико Търново

Мениджър експлоатация на БТК АД

Директор на РЗИ Велико Търново

КОНСУЛТАНСКО-СЪВЕЩАТЕЛЕН СЪСТАВ:

Директор на Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново;

Директор на ОС на БЧК Велико Търново;

Началник на сектор „Пътна полиция“, ОДМВР Велико Търново;

Представител на ,,Напоителни  системи” ЕАД, клон Среден Дунав, гр. Велико Търново;

Директор на Регионална дирекция на горите Велико Търново;

Главен счетоводител, Областна администрация Велико Търново;

Ръководител на ХМО – Велико Търново;

Директор на МОБАЛ „Стефан Черкезов“ – Велико Търново;

Директор на РУО – Велико Търново;

Директор на РДСП – Велико Търново;

Директо на дирекция „Инспекция по труда“ – Велико Търново;