Дата на публикуване: 04.03.2020
Дата актуалност: 23.12.2020

РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда

РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичните площадки на „КС Лозен“, „ПуС Лозен“ и кранов възел „ПрС Нова Върбовка“ на Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ на територията на област Велико Търново