ДО ВСИЧКИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ВПИСАНИ В КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на части от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващи 3 бр. места (определени по схема), всяко с площ 1 кв. м., разположени съответно на I, II и V етаж от Блок 3 на административната сграда, находяща се на адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2

Read more

ДО ВСИЧКИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ВПИСАНИ В КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уведомявам Ви, че Областна администрация – Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, се нуждае от изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: Обект: кормилен полигон, земя с площ 25 011 кв. м., съставляваща ПИ с идентификатор 10447.33.67 по КККР…

Read more

ДО ВСИЧКИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ВПИСАНИ В КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уведомявам Ви, че Областна администрация – Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, се нуждае от изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: част от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.513.285.1.8 по КККР на гр. Велико Търново,…

Read more

ДО ВСИЧКИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ВПИСАНИ В КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уведомявам Ви, че Областна администрация – Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, се нуждае от изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.513.298.5.6 по КККР на гр. Велико Търново, с предназначение:…

Read more

ЗАПОВЕД № ОА04-7939 Велико Търново, 04.08.2023 г. за разрешаване изработване на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община от „ПАНАЦЕЯ“ ООД, гр. Севлиево

ЗАПОВЕД № ОА04-7939 Велико Търново, 04.08.2023 г. за разрешаване изработване на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община от „ПАНАЦЕЯ“ ООД, гр. Севлиево

Read more

ДО ВСИЧКИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ВПИСАНИ В КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уведомявам Ви, че Областна администрация – Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, се нуждае от изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална тръжна цена на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: дворно място с площ от 1260 (хиляда двеста и шестдесет) кв.м., съставляващо УПИ XXII-28, кв. 20 по…

Read more

Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена

Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: стая № 208 с площ от 16,70 кв.м., находяща се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ №2, ет. 2, актувана с АчДС № 2000а/20.04.1965 г

Read more