ЗАПОВЕД № ОА04-7939 Велико Търново, 04.08.2023 г. за разрешаване изработване на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община от „ПАНАЦЕЯ“ ООД, гр. Севлиево

ЗАПОВЕД № ОА04-7939 Велико Търново, 04.08.2023 г. за разрешаване изработване на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община от „ПАНАЦЕЯ“ ООД, гр. Севлиево

Read more

ДО ВСИЧКИ НЕЗАВИСИМИ ОЦЕНИТЕЛИ, ВПИСАНИ В КАМАРАТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Уведомявам Ви, че Областна администрация – Велико Търново, с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Център“ № 2, се нуждае от изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална тръжна цена на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: дворно място с площ от 1260 (хиляда двеста и шестдесет) кв.м., съставляващо УПИ XXII-28, кв. 20 по…

Read more

Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена

Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: стая № 208 с площ от 16,70 кв.м., находяща се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ №2, ет. 2, актувана с АчДС № 2000а/20.04.1965 г

Read more

Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена

Изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на част от недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: I етаж /определен по одобрен арх. проект/ с площ от 231,00 (двеста тридесет и един) кв.м., находящ се на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ №2, актуван с АчДС № 2000а/20.04.1965 г.

Read more