Обявление за изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на част от недвижим имот – частна държавна собственост

Дата на публикуване: Дата актуалност: Обявление за изготвяне на пазарна оценка за определяне справедлива първоначална наемна цена на част от недвижим имот – частна държавна собственост.

Read more

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Хемус“.

Дата на публикуване: Дата актуалност: Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Хемус“, на територията на област Велико Търново.

Read more

График за извършване обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново за 2022 г.

Дата на публикуване: Дата актуалност: График за извършване обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново за 2022 г. в съответствие с т. 3 от Раздел II на Заповед № ОА04-2850/30.04.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Read more

Решение на Министерски съвет № 211 от 7 април 2022 година, за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Хемус“ и приложения към него.

Дата на публикуване: Дата актуалност: Решение на Министерски съвет № 211 от 7 април 2022 година за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на Обект „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от идейния проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) ≡ км 190+771,67 по технически…

Read more

Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Дата на публикуване: Дата актуалност: Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост Покана за изготвяне на пазарна оценка за недвижим имот – държавна собственост

Read more

Решение на Министерски съвет № 794 от 16.11.2021 г., за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Хемус“ и приложения към него.

Дата на публикуване: Дата актуалност: Решение на Министерски съвет № 794 от 16 ноември 2021 година. Извадка от приложение № 1 към РМС 794/16.11.2021 г. (обезщетения Хемус гр Павликени горска територия). Извадка от приложение № 1 към РМС 794/16.11.2021 г. (обезщетения Хемус гр Павликени земеделска територия). Извадка от приложение № 1 към РМС 794/16.11.2021 г.…

Read more